1. Anasayfa
  2. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E: 1997/5251 K: 1997/5025 T: 16.10.1997


Tespit tarihine kadar 50 yılı aşkın süredir, kayıt maliki ve mirasçılarının çekişmeli taşınmaza hiç zilyet olmayıp, köy tüzel kişiliği zilyet olduğundan ve yasal bir engel bulunmadığından, taşınmazın köy tüzel kişiliği adına tapuya tescili gerekir.

Taraflar arasındaki tespite itiraz üzerine yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm davalı G… Köyü tarafından süresi içinde temyiz edilmekle dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Kadastro sırasında 1141 parsel sayılı 8800 metre kare yüzölçümündeki taşınmaz; tapu ve vergi kaydı ile davalı köy tüzel kişiliği adına tespit edilmiştir. İtirazı tapulama komisyonunda reddedilen davacılar irsen intikal, tapu kaydına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece, davanın kabulüne ve dava konusu parselin davacılar adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı G… Köyü tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, davacıların dayandığı Ocak 1953 tarih, 52 sıra no’lu tapu kaydının çekişmeli taşınmaza uyduğu gerekçe gösterilerek taşınmazın 2/3 payının tapu maliki İ. mirasçısı olan davacılar adına tescile karar verilmiştir. Davacıların dayandığı Kanunu evvel 1930 tarih 28 sıra no’lu tapu kaydının Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 17.11.1934 gün ve 156/233 sayılı kararı ile ifraz ve taksim sonucu Ocak 1953 tarih, 52 sıra numarada 56.6104 metre kare yüzölçümü ile davacı miras bırakan İ. adına tapuya tescil edilmiştir. Uzman bilirkişi raporuna göre; tapu kaydında yazılı sınırlar dava konusu taşınmaza 3-4 kilometre uzaktadır.

Bu hali ile davacıların dayandığı tapu kaydının çekişmeli taşınmaza uyduğunun kabul edilmesinin isabetsizliği bir yana bir an için tapu kaydının uyduğu kabul edilse bile dosyadaki veraset ilamına göre kayıt sahibi İ. , 1938 tarihinde ölmüş, kadastro tespiti 1983 yılında yapılmıştır. Çekişmeli taşınmaza kayıt maliki İ. ve mirasçılarının hiç zilyet olmadıkları 50 yılı aşkın süreden beri köy tüzel kişiliğinin zilyet olduğu ve muhtelif kişilere kiraya vermek suretiyle zilyetliğini sürdürdüğü belirlenmiştir. Köy Tüzel Kişiliğinin zilyetlik yoluyla taşınmaz edinmesini engelleyen bir yasa hükmü de bulunmamaktadır. Hal böyle olunca tapu kaydının 3402 sayılı Yasa’nın 13/B-c maddesi gereğince yasal değerini dahi yitirdiği göz önünde bulundurularak davanın reddine ve çekişmeli taşınmazın tamamının davalı köy tüzel kişiliği adına tapuya tesciline karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu gibi hüküm kurulmuş olması isabetsizdir.

Sonuç: Davalı G… Köyü Tüzel Kişiliğinin temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü BOZULMASINA, 16.10.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir