1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 1994/4453 K: 1994/11192 T: 2.12.1994


Tapu ve vergi kayıtları değişebilir sınırlıdır. Kadastro tespitinde, tapu ve vergi kaydı aynı taşınmaza ait olduğu takdirde, miktarı fazla olana değer verilerek, kayıt kapsamı belirlenmelidir.

Taraflar arasındaki kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

K: Hükmüne uyulan Yargıtay bozma ilamında özetlE: “Tesbite dayanak yapılan tapu ve vergi kayıtlarının revizyon görüp görmedikleri araştırılarak, revizyon gördüğü parseller varsa onlara ait tapulama tutanak ve dayanaklarının getirtilmesi, davalılardan A…’in dayandığı iskan kaydıyla birlikte tapu ve vergi kayıtlarının mahallini iyi bilen yaşlı kimseler arasından seçilecek mahalli bilirkişiler marifetiyle ve fenni bilirkişi huzuru ile, mahalline uygulanması, sınırlarının arz üzerinde tek tek belirlenmesi, komşu parsel tutanak ve dayanakları getirtilerek nizalı taşınmaz yönünü ne olarak okuduklarının araştırılması, miktar fazlasının bulunduğu anlaşıldığı takdirde ne suretle meydana geldiği ve zilyetlikle iktisaba engel bir halin bulunup bulunmadığının soruşturulup, tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi” gereğine değinilmiştir. Bozmaya uyulduktan sonra mahkemece, davacıların davasının reddine ve dava konusu 8 parsel sayılı taşınmazın kısmen tapu kaydına dayanılarak kısmen de senetsizden davalılar A… ve müşterekleri adlarına tesciline karar verilmiş hüküm, davacı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Kadastro tutanağında işaret olunan ve davalıların dayanağını oluşturan tapu ve vergi kayıtlarının çekişmeli parseli kapsadığı mahkemece toplanan ve doğru olarak değerlendirilen delillerle saptanmıştır. Tapu kaydı, K: Sani 1289 tarihinde ihdas olmuş ve miktarı 24 dönümdür. Vergi kaydı ise 1938 yılında tesis edilmiş ve miktarı 32 dönümdür. Kadastro tespiti ise 1954 yılında yapılmıştır. Tapu ve vergi kayıtları değişebilir sınırlıdır. Sonraki tarihi taşıyan vergi kaydının tesis tarihinden tespit tarihine kadar yirmi yıllık iktisap süresi geçmediğinden kayıt miktar fazlası yönünden zilyetlikle iktisap şartları gerçekleşmemiştir. Tapu ve vergi kaydı aynı yere ait olduğuna göre miktarı fazla olana değer verilerek kayıt kapsamının belirlenmesi zorunludur. Hal böyle olunca; taşınmazın sabit sınırlarla bağlantısı kesilmeksizin 32000 metrekarelik bölümün davalı taraf, geri kalan kısmın Hazine adına tesciline karar vermek gerekir.

SONUÇ: Temyiz itirazlarının bu nedenle kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 2.12.1994 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir