1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2017/5082 K: 2018/5689 T: 17.09.2018


Mahkemece, İİK’nın 121. maddesi uyarınca açılacak davalarda da satış bedelinin icra dosyasına yatırılmasına değil ortağa ödenmesine karar verilmelidir. Bu hususun mahkemece re’sen gözetilmesi gerekir.

Dava, İİK’nın 121. maddesi uyarınca icra hukuk mahkemesince verilen yetki belgesine dayanarak açılan ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir. Davacı vekili; borçlu …’un murisine ait 180 ada 24 parsel sayılı 7 numaralı bağımsız bölümdeki ortaklığın satış sureti ile giderilmesini istemiştir. Mahkemece, davanın kabulü ile ortaklığın satış sureti ile giderilmesine karar verilmiştir. Hükmü, davalı … vekili temyiz etmiştir.

Mahkemece, İİK’nın 121. maddesi uyarınca açılacak davalarda da satış bedelinin icra dosyasına yatırılmasına değil ortağa ödenmesine karar verilmelidir. Bu hususun mahkemece re’sen gözetilmesi gerekir.

Mahkemece hüküm sonucunda satıştan elde edilecek paradan davalı borçlunun hissesine düşen kısmın icra dosyasına aktarılmasına şeklinde karar verilmesi doğru görülmemiş ise de; bu hususlar kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK’nın 438/7. maddesi uyarınca hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir