1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2016/4288 K: 2019/960 T: 06.02.2019


İcra mahkemesinden alınan yetkiye dayalı olarak açılan davalarda kural olarak borçlu ortağın mülkiyet hakkının elbirliği mülkiyetine konu olması gerekir. Borçlu ortağın alacaklısı tarafından açılan davalarda birden fazla taşınmaz dava konusu edilmiş ise icra takibine konu borç miktarına göre dava tarihi itibariyle taşınmazlardan borçlu ortağın payına düşecek değerin tespit edilerek borca yetecek kadar (sayıda) taşınmazın ortaklığının giderilmesine karar verilmesi, fazlaya ilişkin istemin reddi gerekir.

Dava, İcra ve İflas Kanunu’nun 121. maddesi uyarınca alınan yetki belgesine dayalı olarak açılan ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.

Davacı vekili, müvekkilinin davalı …’den olan alacağını tahsil etmek amacıyla, … 1. İcra Müdürlüğü’nün 2010/10186 Esas sayılı dosyası ile davalı aleyhine icra takibi yapıldığını, … 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2011/106-135 Esas-Karar sayılı kararı ile gerekli yetkinin alındığını bu nedenle 1808 parsel, B blok, 19 No’lu bağımsız bölüm üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı …, borçlu olmadığının tespiti için … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/231 Esas sayılı dosyası ile menfi tespit davası açtığını, … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/231 Esas sayılı dosyasının bekletici mesele yapılmasını istemiş, davanın reddini savunmuştur.

Diğer davalılar, davaya cevap vermemişlerdir. Mahkemece, davanın kabulü ile dava konusu 1808 parsel, B blok, 19 No’lu bağımsız bölüm üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir. Hükmü, davalı … vekili temyiz etmiştir.

Borçlunun elbirliği halinde ortak olduğu taşınmazlarda borçlu ortağın alacaklısı İcra Hakimliğinden İcra İflas Kanununun 121. maddesine göre alacağı yetki belgesine dayanarak borçlunun ortağı olduğu taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açabilir. Bunun için icra hakiminden yetki belgesi alınması zorunludur. İcra hakiminden yetki belgesi almadan doğrudan doğruya veya yetkisi olmayan icra müdürünün verdiği yetki belgesine dayanılarak dava açılması halinde dava hemen reddedilmeyip davacı tarafa icra hakiminden yetki belgesi almak üzere süre verilmelidir.

İcra mahkemesinden alınan yetkiye dayalı olarak açılan davalarda kural olarak borçlu ortağın mülkiyet hakkının elbirliği mülkiyetine konu olması gerekir. Borçlu ortağın alacaklısı tarafından açılan davalarda birden fazla taşınmaz dava konusu edilmiş ise icra takibine konu borç miktarına göre dava tarihi itibariyle taşınmazlardan borçlu ortağın payına düşecek değerin tespit edilerek borca yetecek kadar (sayıda) taşınmazın ortaklığının giderilmesine karar verilmesi, fazlaya ilişkin istemin reddi gerekir.

Bu şekilde açılacak davalarda borçlu ortak (paydaş) dahil tüm ortakların (paydaşların) davaya dahil edilmeleri zorunludur Somut olaya gelince; davalı …’nin davaya konu alacak bakımından borçlu olmadığının tespiti için … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/231 Esas sayılı dosyası ile dava açtığı, davanın karara bağlandığı, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 2014/12128-16609 Esas-Karar sayılı ilamı ile kararın bozulmasına karar verildiği, bozma üzerine yeniden 2015/264-318 Esas-Karar sayılı dosyada karara bağlandığı dosya içerisindeki karar örneklerinden anlaşılmakta olup, kararın kesinleşip kesinleşmediğine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Bu durumda mahkemece; davalı …’ın borçlu olmadığının tespiti için açılan kararın kesinleşip kesinleşmediğinin tespiti ondan sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bu husus gözetilmeksizin noksan inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir