1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2008/4533 K: 2008/5103 T: 14.04.2008


Anılan hükümden yararlanmak isteyen bir taşınmaz maliki öncelikle su yolu mecrası ihtiyacı içinde olduğunu ispat etmelidir. Davacının taşınmazına pamuk veya başka bir ürün ekecek olması, tek başına bu ihtiyaç içinde olduğunu göstermez. O yüzden, yeniden keşif yapılarak davacının mecra ihtiyacında olup olmadığı bilirkişi incelemesiyle saptanmalı, bu saptama sırasında davacı taşınmazının kuzeyinde yer aldığı krokisinde işaretlenen tahliye kanalının ne anlama geldiği, su ihtiyacının buradan sağlanıp sağlanamayacağı da araştırılmalıdır.

Dava, Türk Medeni Kanunu’nun 744. maddesi uyarınca mecra irtifakı kurulması istemi ile açılmıştır. Davalılar, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davacının 148 parseli lehine, 147, 360 ve 200 parsellerden krokide yeşille boyalı 2 metre enindeki 1 numaralı güzergahı üzerinde su yolu mecrası kurulmasına karar verilmiştir. Hükmü, davalı 147 parsel maliki Mehmet Çakır temyiz etmiştir.

Türk Medeni Kanunun 744. üncü maddesi uyarınca “Her taşınmaz maliki zararın tamamının önceden ödenmesi koşuluyla su yolu, kurutma kanalı gaz ve benzerlerine ait boruların, elektrik hat ve kablolarının, başka yerden geçirilmeleri olanaksız veya aşırı ölçüde masraflı olduğu takdirde, kendi arazisinin altından veya üstünden geçirilmesine katlanmakla yükümlüdür…” Davadaki istemin dayanağı Türk Medeni Kanunu’nun 744. maddesidir.

Anılan hükümden yararlanmak isteyen bir taşınmaz maliki öncelikle su yolu mecrası ihtiyacı içinde olduğunu ispat etmelidir. Davacının taşınmazına pamuk veya başka bir ürün ekecek olması, tek başına bu ihtiyaç içinde olduğunu göstermez. O yüzden, yeniden keşif yapılarak davacının mecra ihtiyacında olup olmadığı bilirkişi incelemesiyle saptanmalı, bu saptama sırasında davacı taşınmazının kuzeyinde yer aldığı krokisinde işaretlenen tahliye kanalının ne anlama geldiği, su ihtiyacının buradan sağlanıp sağlanamayacağı da araştırılmalıdır. Diğer taraftan, yine keşfi yapılacak bilirkişi incelemesinde su ihtiyacının karşılanmasında toprak altından ve boru yoluyla mecra’nın kurulup kurulamayacağı da bilirkişiye sorulup saptanmalı, ayrıca kanal toprak üstünden geçirilecek kanalın niteliği de belirlenmelidir.

Bu yönler üzerinde durulmadan eksik inceleme ve araştırmayla davanın yazılı şekilde kabul edilmesi doğru olmadığından karar bozulmalıdır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir