1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2003/7666 K: 2003/7882 T: 7.11.2003


Mahkemece, taraf köylere ait sınırlar uygulanarak, dava konusu yerin içinde kaldığı köyün hangisi olduğu, niteliği ve kullanım durumu belirlenmelidir.

Davacı kendi köy idari sınırları içinde kalan yerde davalı köye kesim izni verildiğini ileri sürerek, kendi köyleri kullanım alanında olan ve mera olarak da kullandıkları yerde davalının köyün tüm faaliyetleri durdurularak elatmasının önlenmesine karar verilmesi isteminde bulunmuştur. Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından verilen kesim izninin iptali isteğine ilişkin olduğu bu nedenle de uyuşmazlığın çözümünün idari yargının görevi alanına girdiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.Hükmü, davacı temyiz etmiştir.

Bir davada olayları anlatmak tarafların, hukuki nitelemeyi yapmak ise mahkemenin görevidir. (H.U.M.K: 74) Somut olayda, davacı köy, baltalık ve meralarında davalı köyün tüm faaliyetleri durdurularak, elatmalarının önlenmesi isteğinde bulunmuştur. Taraf köyler arasında sınır çekişmesi olduğu sabittir. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda da iki köy arasında sınır çekişmesi olduğu için kesim izni verilmediği bildirilmiştir. Mahkemenin kabul ettiği gibi, davacı tarafından kesim izninin iptali isteminde de bulunulmamıştır. Mahkemece, taraf köylere ait hudutnameler uygulanarak, dava konusu yerin hangi köy sınırları içinde kaldığının, niteliğinin ve kullanım durumunun saptanması, davacı köy sınırları içinde kalıyor ve bu yerde de mera ya da baltalık olarak davalı köyün kadim kullanım hakkının bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yanlış niteleme ile idari yargının görevli olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir