1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2001/5368 K: 2001/5739 T: 20.09.2001


Sadece vasıf ve mülkiyet değişikli dışında kalan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar Kadastro Müdürlüğünce düzeltilebilir.

Dava, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 41. maddesi gereğince Kadastro Müdürlüğünce yapılan düzeltmeye ilişkindir. Kadastro Müdürlüğünce 1318 ve 1319 sayılı parsellerin paftadaki 679 ile 10/17 noktaları arasındaki sınırlarının ölçü krokisine aykırı olarak 679 ve 20/1 noktaları birleştirilerek hatalı şekilde oluşturulduğu gerekçesiyle re´sen düzeltme yapılarak davacıya bu hususta tebligat yapılması üzerine davacı Kadastro Müdürlüğünü hasım göstererek açmış olduğu bu davada düzeltmeye itirazda bulunmuş, mahkemece davanın reddine karar verilmiş, davacı hükmü temyize getirmiştir.

3402 sayılı Kadastro Kanunun 41. maddesi gereğince sadece vasıf ve mülkiyet değişikli dışında kalan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar Kadastro Müdürlüğünce düzeltilebilir. Yapılan işlemle ise; davacıya ait 1319 parsel sayılı taşınmazdan 134 metrekarelik bir kısım yer alınarak 1318 parsel sayılı taşınmaza ilave olunmuştur. Bu şekilde mülkiyet değişikliği yapılmasına yasa hükmü müsait olmadığı halde Kadastro Müdürlüğünce düzeltme yapılması doğru değildir. Ne var ki sözü edilen yasa hükmüne göre davanın Kadastro Müdürlüğü aleyhine değil, bu düzeltme ile ilgili taşınmaz malikleri aleyhine açılması gerekmektedir. Düzeltme davacıya ait 1319 sayılı parselin kuzeyindeki 1318 sayılı parselle ilgili olduğundan husumetin bahsedilen parsellerin malikine yöneltilmesi gerekirken Kadastro Müdürlüğü hasım gösterilerek açılan davanın sonucunda yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir