1. Anasayfa
  2. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2004/4043 K: 2004/11893 T: 14.9.2004


Yolsuz tescil nedeniyle tapunun iptal edilmesiyle yapılan satış sözleşmesi de geçersiz olacağından, kişi verdiği bedelin denkleştirici adalet ilkesi gereğince iadesini isteyebilir.

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu düşünüldü.

Davacı, davalı belediye adına tapuda kayıtlı taşınmazı 8.10.1996 tarihinde 761.000.000 TL. ödeyerek ihale ile satın aldığını, ancak hazinenin açtığı tescilin iptali davası ile davalı belediye adına oluşan ve bilahare ihale ile kendisine satışla oluşan tapunun, yolsuz tescil nedeniyle iptaline karar verilerek, taşınmazın ilk maliki olan Suriye uyruklu Bekir oğlu Necmettin adına tesciline karar verilmesinden dolayı taşınmazın elinden alındığını, aynı nitelikli bir taşınmazın bu günkü değerinin çok daha fazla olduğunu ileri sürerek uğradığı zarar nedeniyle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 7.500.000.000 TL. ve tapu harç ve giderlerinin faiziyle davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı, mahkeme kararı ile belediye adına oluşturulan tapu kaydına istinaden davacıya satıldığı için, satış bedelinden başka bir bedel istenemeyeceğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüyle aldırılan bilirkişi raporu uyarınca taşınmazın dava tarihindeki değeri olan 6.500.000.000 TL.nin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle, 36.528.000 TL. tapu masrafının da ödeme tarihinden itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu 52 nolu parsel evvelce Suriye uyruklu Bekir oğlu Necmettin adlı kişi adına tapuda kayıtlı iken tapunun beyanlar hanesinde hazine lehine 1062 sayılı Yasa uyarınca el koyma şerhi bulunmasına rağmen davalı belediye tarafından 2942 sayılı Kanuna dayanarak açılan dava sonucu belediye adına tesciline dair karar uyarınca 15.6.1995 tarihinde tapuya tescil edilmiştir.

Davalı belediye imar uygulamasına tabi tuttuğu taşınmazda 1940 parseli 8.10.1996 tarihinde ihale ile davacıya sattıktan sonra hazine tarafından açılan dava sonucu dava konusu parselin evvelce alınan tapularının iptali ile ilk maliki Bekir oğlu Necmettin adına 8.12.2000 tarihinde tapuya tescil edilmiştir.

Buna göre davalı belediye adına oluşturulan tapu yolsuz tescil nedeniyle baştan itibaren geçersiz olduğu için hazine tarafından açılan dava sonucu davacı adına tesis edilen tapu da iptal edilmiştir. O nedenle davacı ile davalı arasındaki taşınmaz satım sözleşmesi de geçersizdir. Geçersiz sözleşmeden dolayı davacı verdiği bedelin denkleştirici adalet ilkelerine göre iadesini isteyebilir.

Buna göre davacı adına oluşturulan tapunun iptaline dair mahkeme kararının kesinleştiği tarih itibariyle davacının davalıya ödediği 761.000.000 TL. satış bedelinin denkleştirici adalet ilkelerine göre ulaştığı değer belirlenmeli ve davacı tarafından yapıldığı anlaşılan tapu masrafları ile birlikte tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde taşınmazın dava tarihindeki rayiç bedeline hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenle kararın davalı lehine BOZULMASINA, 14.9.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir