1. Anasayfa
  2. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E: 2005/10182 K: 2005/13671 T: 24.06.2005


2548 Sayılı Yasanın 1. maddesinde; İcra Dairesince miktar ve kıymeti muayyen olan ilamlı ve ilamsız alacaklardan tahsil olunan paranın %2’si ve kıymeti muayyen olmayan ilamların icrasından ise tahsil harcının yarısı nispetinde harç alınır. Maktu harçlar ilamın icraya konulduğu zaman peşin olarak alınır. Aynı maddenin 2.fıkrası gereğince anılan harcın yükümlüsü alacaklı olduğundan bu harçlar borçluya yükletilemez.

4743 Sayılı Kanunun 3. maddesinin (a) bendinde; Çerçeve anlaşması ve düzenlenen sözleşmelerde belirlenen esaslar uyarınca yapılacak işlemler ve düzenlenecek kağıtların 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek Damga Vergisi ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan şikayetçinin istisna edilmesi, öngörülmüş ise de, yukarıda belirtilen Özel Yasa uyarınca Cezaevleri Kurumlarına katkı amacını taşıyan Cezaevi Harcından şikayetçi alacaklının muaf tutulduğuna dair 4743 Sayılı Kanunun 3/a maddesinde yasal bir düzenleme bulunmadığından şikayetin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 24.06.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir