1. Anasayfa
  2. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E: 2013/188 K: 2013/1838 T: 13.02.2013


Taraflar arasında mülkiyet ihtilafı bulunmayıp, davadaki istek kamusal tasarruftan kaynaklanan sicil kaydının düzeltilmesine ilişkin bulunduğundan hüküm altına alınması gerekli karar ilam harcı ile avukatlık ücretinin maktu olması gerekirken nispi olarak tayin edilmiş olması doğru olmadığı gibi, ihyasına karar verilen çekişme konusu yerin tesciline karar verilmemiş olması da isabetsizdir.

Taraflar arasında görülen davada; Davacı….nolu parselin önce…., daha sonra …. imar uygulamalarına tabi tutulduğunu, her iki idari işlemin de idari yargı yerinde iptal edildiğini ileri sürüp imar parselinin tapusunun iptali ile kök parsele dönüştürülerek ….. adına tescilini olmazsa tazminat istemiştir.

Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır. Davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar Dairece “Sicil kayıtlarının iptaline karar verilmeksizin eski hali ihya şeklinde karar verilmesi doğru olmadığı gibi parkın kabul kapsamı dışında bırakılmasının da doğru olmadığı” gerekçesiyle bozulmuş, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dava, imar işleminin iptali sebebiyle kadastral mülkiyet durumunun ihyası, mümkün olmadığı takdirde bedel isteğine ilişkin olup, mahkemece, hükmüne uyulan bozma ilamı doğrultusunda işlem yapılarak, sicil kayıtlarının illetini teşkil eden idari işlemin idari yargı yerinde iptal edilerek kayıtların dayanaksız hale geldiği ve sicil kaydının yolsuz tescil durumuna düştüğü belirlenmek ve benimsenmek suretiyle yazılı olduğu üzere karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur. Davacı vekili, davalı … vekili ile dahili davalı … vekilinin bu yönlere değinen temyiz itirazları yerinde değildir. Reddine.

Ancak, taraflar arasında mülkiyet ihtilafı bulunmayıp, davadaki istek kamusal tasarruftan kaynaklanan sicil kaydının düzeltilmesine ilişkin bulunduğundan hüküm altına alınması gerekli karar ilam harcı ile avukatlık ücretinin maktu olması gerekirken nispi olarak tayin edilmiş olması doğru olmadığı gibi, ihyasına karar verilen çekişme konusu yerin tesciline karar verilmemiş olması da isabetsizdir.

Ne var ki; anılan bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hükmün 3. maddesindeki, ” …. davalılar adına olan tapu kaydının ve imarla oluşan sicil kayıtlarının iptali ile 1052 parsel sayılı kadastral hak durumuna dönülmek suretiyle eski hale ihyasına ” ibaresinden sonra ” …. adına tesciline ” ibaresinin eklenmesine,

Hükmün 4. maddesindeki, ” Karar tarihi itibariyle keşif sonucu belirlenen 249.095,00 TL üzerinden alınması gereken 14.796,24.-TL harcın davalı … ve dahili davalı … Başkanlığından alınmasına” ibaresinin hüküm fıkrasından çıkartılarak, yerine; “Alınması gereken 21,15.-TL maktu karar ilam harcının davalı … ve dahili davalı … Başkanlığından alınarak hazineye gelir kaydına” ibaresinin,

Yine hükmün 5. maddesindeki, ” Avukatlık Asgari ücret tarifesi uyarınca davacı vekilinin sarf ettiği emek ve mesaisi dikkate alınarak keşif sonucu belirlenen 249.095,00 TL üzerinden hesaplanan 19.395,70 TL nisbi vekalet ücreti takdiri ile davalı … ve dahili davalı … Başkanlığından alınarak davacıya verilmesine ” ibaresinin hüküm fıkrasından çıkartılarak, yerine; ” Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereği hesap edilen 1.200.-TL maktu vekalet ücretinin davalı … ile dahili davalı … Başkanlığından alınarak davacıya verilmesine ” ibaresinin eklenmesine, hükmün bu şekliyle 6100 sayılı H.M.K.’nın geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nın 438. (6100 sayılı HMK’nun 370/2. md.) maddesi uyarınca DÜZELTİLEREK ONANMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 13.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir