1. Anasayfa
  2. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E: 2011/4407 K: 2011/7033 T: 09.06.2011


Mahkemece eski hale ihya kararı verilmiş olduğu gözetilerek kadastral mülkiyet ve geometrik durumun ihyası bakımından oluşan imar sicil kayıtlarının iptaline de karar verilmesi gerekirken infazda tereddüt yaratacak şekilde ihyaya hükmedilmiş olması isabetsizdir.

Taraflar arasında görülen davada; Davacı Hazine, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici taşınmazın önce Seyhan Belediyesi daha sonra da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan imar uygulamalarında şahıslar adına tescil edildiğini, imar uygulamalarının idari yargı yerinde açılan davalar sonucunda iptal edildiğini ileri sürerek 5470 ada 4 parselin kadastral parsele dönmesi sağlanarak tapu kaydının iptali ile hazine adına tesciline, olmadığı taktirde 10.800.00.-YTL hazine zararının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni bir imar işlemi için Encümence karar alındığını belirtip, davanın reddini savunmuş, davalı Seyhan Belediyesi ile dahili davalı Çukurova Belediyesi husumet itirazında bulunmuşlar, diğer davalı, yargılamaya katılmadığı gibi davaya cevap da vermemiştir.

Mahkemece, çekişme konusu taşınmazın yargılama sırasında kurulan Çukurova belediyesinin sınırlarında kaldığı, Seyhan belediyesinin taraf sıfatı kalmadığı, taşınmazın tesciline konu imar uygulamalarının idari yargı yerinde iptal edildiği, kadastral parselin ihyası gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davacı ve davalı Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile dahili davalı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla, tetkik hakimi Emine Solmazlar’ın raporu okundu. Düşüncesi alındı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp, düşünüldü.

Dava, kadastral parselin ihyası, olmadığı taktirde tazminat isteğine ilişkindir. Mahkemece, taraf sıfatı kalmayan davalı Seyhan Belediyesi bakımından karar vermeye yer olmadığına, diğer davalılar bakımından ise davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden; çekişme konusu taşınmazların öncesinde tescilsiz alandan ihdasen Hazine adına tescil edildiği ve Seyhan Belediyesince başka birçok parselle birlikte 37 nolu imar düzenlemesine tabi tutulduğu, bu imar uygulamasının idari yargı yerinde iptal edilmesi üzerine bilahare davalı Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 37-ll etap imar düzenlemesinin de idari yargı yerinde iptal edildiği, parsellerden bazılarının yargılama sırasında yeni kurulan Çukurova Belediyesi sınırları içinde kalması üzerine anılan Belediyenin de davaya dâhil edildiği görülmektedir.

Davacı Hazine eldeki davada çekişmeli taşınmazların kayıtlarının dayanaksız hale geldiğini belirterek imar öncesi duruma dönülmesini ve ihdasen oluşan parselin yeniden adına tescilini, olmadığı takdirde zararının tazminini istemiştir.

Mahkemece, sicil kayıtlarının illetini teşkil eden idari işlemin idari yargı yerinde iptal edilerek kayıtların dayanaksız hale geldiği ve sicil kaydının Türk Medeni Yasasının 1025. maddesi hükmü uyarınca yolsuz tescil durumuna düştüğü belirlenmek ve benimsenmek suretiyle davalı Seyhan belediyesi yönünden hüküm kurulmasına yer olmadığına, diğer davalılar yönünden bilirkişi rapor ve krokisinde gösterildiği üzere eski hale ihya davasının kabulüne karar verilmiş olmasında kural alarak bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Davalı Adana Büyükşehir Belediyesi ve dâhili davalı Çukurova Belediye Başkanlığının tüm, davacı Hazine’nin sair temyiz itirazları yerinde değildir. Reddine

Ne var ki, mahkemece eski hale ihya kararı verilmiş olduğu gözetilerek kadastral mülkiyet ve geometrik durumun ihyası bakımından oluşan imar sicil kayıtlarının iptaline de karar verilmesi gerekirken infazda tereddüt yaratacak şekilde ihyaya hükmedilmiş olması isabetsizdir. Davacı Hazinenin, bu yönlere değinen temyiz itirazları yerindedir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir