1. Anasayfa
  2. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E: 2011/6013 K: 2011/7628 T: 27.06.2011


Kadastro parselinin imar uygulamasına tabi tutulma işlemi kayıt maliklerinin iradelerine tabi olmayıp irade dışında kamusal bir tasarrufa dayandığından davalı tarafın davanın açılmasına sebebiyet verdiği düşünülemez. Buna bağlantılı olarak da davalılar yargılama giderleri ve harçtan sorumlu tutulamaz.

Dava, imar uygulamasının iptal edilmesi sebebiyle kadastral parselin ihyası isteğine ilişkin olup, yargılama sırasında ittihaz edilen idari kararlar ile kadastral parselin ihya edildiği ve kadastral mülkiyet ve geometrik duruma dönüldüğü gözetilerek konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair hüküm kurulmuş olmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Bir kısım davalıların, bu yöne değinen temyiz itirazları yerinde değildir. Reddine.

Ancak, kadastro parselinin imar uygulamasına tabi tutulma işlemi kayıt maliklerinin iradelerine tabi olmayıp irade dışında kamusal bir tasarrufa dayandığından davalı tarafın davanın açılmasına sebebiyet verdiği düşünülemez. Buna bağlantılı olarak da davalıların yargılama giderleri ve 29.05.1957 tarih 4/16 sayılı İ.B.K. uyarınca bu giderlerden olan harçtan sorumlu tutulamayacağının gözardı edilerek yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması doğru değildir.

Bir kısım davalıların, bu yöne değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü HUMK.’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 27.06.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir