1. Anasayfa
  2. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E: 1991/8507 K: 1991/12488 T: 4.11.1991


Meraların mülkiyeti Hazineye, yararlanma hakkı köye aittir. Böyle bir iptal davasında köy tüzel kişiliği yasanında, Hazineye de husumetin yöneltilmesi gerekir.

Yanlar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece verilen karar yasal süre içerisinde davalı tarafından temyiz edildiğinden; dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı, köy tüzel kişiliği aleyhine açtığı davada, 291 parsel sayılı taşınmazına revizyon gören tapu kaydı kapsamında kalan bir kısım yerin, tapulamaca Mera olarak sınırlandırıldığını ileri sürerek, iptal ve adına tescil istemiştir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hemen belirtmek gerekir ki, Meraların mülkiyeti Hazineye, yararlanma hakkı köye aittir. Böyle bir iptal davasında köy tüzel kişiliği yanında Hazineye de husumetin yöneltilmesi gerekir.

Husumette yanılgı değil noksanlık vardır. Hal böyle olunca, davacıya Hazine aleyhine dava açması için önel verilmesi Hazine aleyhine açılacak davanın bu dava ile birleştirilmesi ve varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, yazılı biçimde hüküm kurulması doğru değildir. Davalının temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenden ötürü HUMK: nun 428. Maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan harcın temyiz edene geri verilmesine, 4.11.1991 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir