1. Anasayfa
  2. Danıştay İDDK Kararları

Danıştay İDDK E: 2017/2328 K: 2017/3559 T: 9.11.2017


Riskli alanda bulunan taşınmaz malikleri ile ön görüşmelerin yapıldığı, hak sahipleri ile ilgili düzenlenen herhangi başkaca bir sözleşme ve tutanak bulunmadığı, kentsel tasarım projesi kapsamında hazırlanan imar planlarının onaylanmadığı, riskli alana yönelik henüz onaylanmış proje ve imar planlarının dahi bulunmadığı, bu nedenle hak sahipleri ile ön görüşme yapılmasından öte ilgili idarelerce yürütülmesi gereken hiç bir işlemin tamamlanmadığının anlaşıldığı, bu durumda dava konusu taşınmazın acele kamulaştırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında hukuka uyarlık bulunmadığı

İstemin Özeti: Danıştay Altıncı Dairesi’nin 11/04/2017 günlü, E: 2015/11549, K: 2017/2462 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması, davalı idareler tarafından istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava; Adana İli, Ceyhan İlçesi,  (…) Mahallesi, 503 ada, 22 parsel sayılı davacı şirkete ait taşınmazın, kentsel dönüşüm ve gelişim çalışmaları kapsamında Ceyhan Belediyesi tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. maddesine göre acele kamulaştırılmasına ilişkin 19/11/2015 günlü, 29537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 19/10/2015 günlü, 8223 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Altıncı Dairesi’nin 11/04/2017 günlü, E: 2015/11549, K: 2017/2462 sayılı kararıyla; Dairelerinin 22/03/2016 ve 12/01/2017 günlü, sayılı ara kararlarına cevaben davalı idarelerden Ceyhan Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen 15/04/2016 ve 20/03/2017 günlü yazılarda özetle; riskli alanda bulunan taşınmaz malikleri ile ön görüşmelerin yapıldığı, hak sahipleri ile ilgili düzenlenen herhangi başkaca bir sözleşme ve tutanak bulunmadığı, kentsel tasarım projesi kapsamında hazırlanan imar planlarının onaylanmadığı, halen öneri aşamasında bulunduğu, ancak 6306 sayılı Kanun kapsamında yürütülen uygulamaların aciliyeti sebebiyle acele kamulaştırma kararı alındığının belirtildiği, cevaplardan da anlaşılacağı üzere, riskli alana yönelik henüz onaylanmış proje ve imar planlarının dahi bulunmadığı, bu nedenle hak sahipleri ile öngörüşme yapılmasından öte ilgili idarelerce yürütülmesi gereken hiç bir işlemin tamamlanmadığının anlaşıldığı, bu durumda dava konusu taşınmazın acele kamulaştırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idareler, anılan kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Altıncı Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarelerin temyiz istemlerinin reddine, Danıştay Altıncı Dairesi’nin 11/04/2017 günlü, E: 2015/11549, K: 2017/2462 sayılı kararının ONANMASINA, kesin olarak, 09/11/2017gününde oybirliği ile karar verildi.