Son Yazılar

Danıştay 14. Dairesi E: 2016/4875 K: 2017/5354 T: 18.10.2017

Dava konusu belediye meclis kararının, Bakanlıktan riskli alan tespit talebinde bulunulmasına ilişkin hazırlık işlemi, imar komisyonu raporunun ise ön hazırlık işlemi niteliğinde işlemler olduğu, doğuracağı hukuki ve fiili sonuçlar dikkate alındığında bu haliyle idari davaya konu olabilecek, icrai bir işlem…

Danıştay 14. Dairesi E: 2016/4293 K: 2017/182 T: 18.1.2017

Riskli yapı tespitine karşı açılan davada, çözümü teknik bilgiyi gerektiren uyuşmazlığın, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması suretiyle açıklığa kavuşturularak işin esası hakkında karar verilmesi gerekirken, dava konusu işlemin esası incelenmeksizin, salt işlemi tesis eden heyetin uzman kişilerden oluştuğundan bahisle davanın…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/11256 K: 2016/3259 T: 21.4.2016

Uyuşmazlığın 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı belirlenmesi yapılan ve yıkımına karar verilen davacının kiracısı olduğu yapının yıkım kararı kesinleştiğinden bahisle mal sahibi Belediye tarafından yıktırılmasının istenilmesi üzerine davacının tahliyesine ilişkin olarak 6306 sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/11251 K: 2016/3258 T: 21.4.2016

Uyuşmazlığın 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı belirlenmesi yapılan ve yıkımına karar verilen davacının kiracısı olduğu yapının yıkım kararı kesinleştiğinden bahisle mal sahibi Belediye tarafından yıktırılmasının istenilmesi üzerine davacının tahliyesine ilişkin olarak 6306 sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/11249 K: 2016/3257 T: 21.4.2016

Uyuşmazlığın 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı belirlenmesi yapılan ve yıkımına karar verilen davacının kiracısı olduğu yapının yıkım kararı kesinleştiğinden bahisle mal sahibi Belediye tarafından yıktırılmasının istenilmesi üzerine davacının tahliyesine ilişkin olarak 6306 sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/10568 K: 2016/1792 T: 15.3.2016

6306 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen hükümleri ile riskli yapı tespiti ve yıkımına ilişkin işlemlere karşı itiraz hakkı sadece maliklere tanınmış olup, söz konusu yapının kiracıları veya sınırlı ayni hak sahibi olanların ise bu türden bir hakka sahip olmadıkları açıktır.…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/9023 K: 2017/5498 T: 25.10.2017

Yasayla idarelere söz konusu yardımları yapılıp yapılmaması konusunda takdir yetkisi verilmiş ise de, idarece yardım yapılmasına karar verilmesi durumunda söz konusu kişilerin yardımdan yararlanabilmesi için Yasada belirtilen şartlar haricinde başka şartlar (ikamet etme) belirleme yetkisi tanınmamıştır. Davanın Özeti: İstanbul İli,…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/8427 K: 2018/92 T: 24.1.2018

Davacı tarafından sadece 6306 sayılı Kanun uyarınca yapının 60 gün içinde yıkımına yönelik işlemin iptali istenilmesine rağmen, İdare Mahkemesince davacının talebi genişletilerek dava konusu edilmeyen anılan yapının riskli olduğunun tespitine ilişkin işlem hakkında da hüküm kurulması mümkün değildir. İstemin Özeti:…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/8136 K: 2017/3582 T: 30.5.2017

Hisse satışının gerçekleştiği açık artırmaya sadece üçte iki çoğunluk ile anlaşan mülkiyet hakkına sahip paydaşların katılabileceği hükme bağlandığından, taşınmaz satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle yapılacak işi üstlenen yüklenici şirketin bu paydaşlar adına açık artırmaya katılmasının hukuken mümkün olmadığı…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/7782 K: 2017/5502 T: 25.10.2017

6306 sayılı Kanunda belirtilen teknik ve hukuki süreç sonunda riskli olduğu tespit edilen yapıların yıkımı ve tahliyesi konusunda anlaşmaya varan yapı maliklerine, malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımından…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/7502 K: 2016/650 T: 4.2.2016

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli yapı olarak tespit edilmesine karşı sadece taşınmazın malikince bizzat veya kanuni temsilcisi tarafından itiraz edebileceği, davayı açan kiracıların ise böyle bir itiraz yetkisinin bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu binanın riskli…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/7309 K: 2017/4420 T: 3.7.2017

Ruhsatsız, iskansız, işgalci konumunda olduğu idarece belirtilen yapı hakkında, 3194 sayılı İmar Kanununa aykırılık var ise 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre yıkım işlemi tesis edilmesi gerekirken, hakkında riskli yapı tespiti bulunmayan davacıya ait taşınmazın, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/6813 K: 2017/1103 T: 28.2.2017

Uyuşmazlığa konu alanın 6306 sayılı Kanun uyarınca riskli alan ilan edilmesine dayanak alınan teknik rapordan, bu yapıların can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını ortaya koyan yukarıda belirtilen bilimsel verileri içeren herhangi bir teknik incelemenin yapılmadığı, dolayısıyla işlemin dayanağı…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/6243 K: 2018/91 T: 24.1.2018

6306 sayılı Kanunun lafzi ve ruhu ile değerlendirilmesi neticesinde, hisseli bir arsada yine hisseli olarak malik olunan bir yapının idari işlemle riskli yapı olarak ilan edilmesi ve yıkılması sonrasında maliklerin ne şekilde yeniden o arsada inşa sürecine başlayabileceklerini düzenleyen ortaklığın…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/5584 K: 2017/4413 T: 3.7.2017

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, dava konusu alanın riskli alan olarak belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulunca karar alınmak üzere, Başbakanlığa sunulan Bakanlar Kuruluna yapılan tekliften ibaret olup, bu işlemin hazırlık işlemi niteliğinde olduğu doğuracağı hukuki ve fiili sonuçlar dikkate…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/5387 K: 2017/4477 T: 4.7.2017

2/3 çoğunluk kararına uymayanların hisselerinin tamamının satışı gerçekleştirilemeyeceğinden, satışa engel ihtiyati tedbir kararı kalkıncaya kadar satış işleminin ertelenmesine karar verildiği, yargılama süreci devam ederken satış komisyonunca yapılan erteleme sebebi ile uygulanma olanağı kalmayan işlemin dava konusu edildiği davanın, konusu kalmadığı…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/5172 K: 2016/1058 T: 18.2.2016

Dava konusu alan üzerindeki binaların yapısal sınıflarını temsil edebilecek sayı ve niteliğe sahip yapılardan seçilen örneklerden alınan karot ve numuneler ile elde edilen verilerin, zemin etüdü verileriyle birlikte değerlendirilmesi sonucu teknik raporun hazırlandığı, bu çerçevede raporun, 6306 sayılı Yasa ve…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/5170 K: 2016/975 T: 17.2.2016

Bina bazında veya aynı sınıfta bulunan binaları temsil edebilecek sayıdaki binada bilimsel verilere dayanan tespit veya inceleme yapılmaksızın dava konusu alanda bulunan yapıların 1999 yılı öncesinde yapılan ve malzeme seçimi ve taşıyıcı sistem tasarımı bakımından mühendislik hizmeti görmemiş yapılar olduğundan…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/5087 K: 2016/972 T: 17.2.2016

Bina bazında veya aynı sınıfta bulunan binaları temsil edebilecek sayıdaki binada bilimsel verilere dayanan tespit veya inceleme yapılmaksızın dava konusu alanda bulunan yapıların 1999 yılı öncesinde yapılan ve malzeme seçimi ve taşıyıcı sistem tasarımı bakımından mühendislik hizmeti görmemiş yapılar olduğundan…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/5085 K: 2016/1057 T: 18.2.2016

Kanunun uygulanması için belirlenen alanların sınırları içinde olmakla birlikte, imar mevzuatına uygun bir şekilde inşa edilerek iskan edilen, fen ve sağlığa uygun, ekonomik ömrünü tamamlamamış ve yıkılma tehlikesinin bulunmadığı 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği ve ekinde yer alan Esaslar çerçevesinde…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/5082 K: 2016/977 T: 17.2.2016

Riskli alan olarak ilan edilen mahalle üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığına dair idarelerce hazırlanan raporlarda, binalar gözlemsel olarak incelenerek kalite olarak "iyi", "orta" ve "kötü" diye sınıflandırılmış ise de, niceliksel bir ölçüt verilmediği ve…