1. Anasayfa
  2. Danıştay İDDK Kararları

Danıştay İDDK E: 1996/606 K: 1998/163 T: 27/03/1998


Ölü şahıs kamulaştırma yapılmasında ve tebligatın da ölü şahıs adına çıkarılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı.

Adana 1.İdare Mahkemesince verilen ve Mahkemenin iptal kararında ısrarına ilişkin bulunan 29.3.1996 günlü, 1996/199 sayılı kararı davalı idare temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

… Köyünde … sayılı parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin … günlü, … sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılan davada, Adana 1.İdare Mahkemesince, davacıların murisi … adına kayıtlı dava konusu taşınmazın sulama kanalı yapımı amacıyla kamulaştırılmasına ilişkin tebligatın … günü vefat eden … adına yapıldığı, davalı idarece gerekli araştırmaların yapılması suretiyle taşınmazın gerçek malik ve zilyetleri tesbit edilmeksizin tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu kamulaştırma işleminin iptaline karar verilmiş ise de; … günlü, 1993/1299 sayılı bu karar, temyiz incelemesi sonucu Danıştay Altıncı Dairesinin 1994/3227 sayılı kararıyla ve adına kamulaştırma işlemi tesis edilen davacıların murisi …’un … günü vefat etmesine karşın tapu dairesine buna ilişkin hiçbir belge intikal ettirilmediği, muris adına noter aracılığıyla … Köyü İskenderun Hatay adresine yapılan … günlü tebligatın, aynı adreste (birlikte) bulunan …’e tebliğ edildiğinin anlaşıldığı, bu durumda 2942 sayılı Kanuna uygun olarak … günü tebligat yapıldığı hususu gözönünde tutularak anılan Kanunun 14 üncü maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açılıp açılmadığı hususu araştırılarak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği belirtilmek suretiyle bozulmuştur.

Adana 1.İdare Mahkemesince, Danıştay 6. Dairesisinin bozma kararına uyulmayarak iptal kararında ısrar edilmesi üzerine, davalı idare bu kez anılan Mahkemenin 29.3.1996 günlü, 1996/199 sayılı kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Davalı idare, davacıların murislerinin ölümünü hiçbir yere bildirmediklerini, tapu dairesinde de bu konuda hiçbir bilgi bulunmadığından, tapu maliki adına noter aracılığıyla ve tebligat sırasında açık adreste birlikte olduğunu beyan eden …’e tebligat yapıldığını belirtmekte; davacılar ise, murisleri …’un … tarihinde vefat ettiğini, kamulaştırma kararının … tarihli olduğunu, tebligatın ise … tarihinde yani adına kamulaştırma kararı alınan kişinin ölümünden dokuz yıl sonra kendileri ve murisleri ile ilgisi olmayan ve murisleri dokuz yıl önce öldüğü için de birlikte olmalarına olanak bulunmayan … isimli bir kişiye yapıldığını; bu tebligatın, usulune uygun bir tebligat sayılamayacağını, murislerinin ölümü üzerine veraset ilamı almak için İskenderun Sulh Hukuk Hakimliğine müracaat edildiğini, ilk ilamın … sayılı olduğunu, daha sonra bunun aynı mahkemece iptal edilerek 1989/376 sayılı kararla yeni veraset ilamının verildiğini, İskenderun Sulh Hukuk Hakimliği satış memurluğunun … günlü … sayılı cebri satış kararı gereğince, uyuşmazlık konusu 97 parselin kendileri adına tescilinin sözkonusu olduğu aşamada, … tarihinde kamulaştırma işleminden haberdar olduklarını, davalı idarenin, kamulaştırma kararını … de tebligat işlemini de … tarihinde gerçekleştirmiş olmasına rağmen, o tarihten itibaren tapuda da herhangi bir işlem yapılmadığını, ancak kendileri tarafından kamulaştırma işleminin iptali istemiyle dava açıldığı zaman, davalı idarenin de 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 17 nci maddesine göre tescil davası açtığını, kendilerinin noksan bıraktıkları herhangi bir hususun bulunmadığını, ancak davalı idare işlemlerinin usulune uygun olmadığını öne sürmektedirler.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7 nci maddesinde, kamulaştırmayı yapacak idarenin, kamulaştırılacak taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların adreslerini tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma ile belgelere bağlamak suretiyle tesbit edeceği belirtilmiş; 13 üncü maddesinde de bu şekilde belirlenen mal sahibi, zilyet ve diğer ilgililerden adresi saptananlara noter aracılığıyla tebligat yapılacağı öngörülmüştür.

Dava dosyası ile İskenderun Sulh Hukuk Mahkemesinin … sayılı dava dosyasının incelenmesinden İskenderun, Ekber (Üçgüllük) Köyünde, tapunun 97 parsel sayısında, davacıların murisi … kızı (devlethan) … adına kayıtlı taşınmazın, dava konusu işlemle sulama kanalı yapmak üzere kamulaştırıldığı, adı geçen kişinin … tarihinde öldüğü, … tarihli kamulaştırma kararının tebligatının da dokuz yıl önce ölen … adına yapıldığı, bu aşamada davalı idarece kamulaştırma Kanununun 7 nci maddesinde öngörüldüğü biçimde tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinde bir araştırma yapılmadığı gibi haricen de herhangi bir araştırmanın yapılmadığı anlaşıldığından; Adana 1.İdare Mahkemesi kararında belirtildiği üzere yukarıda anılan yasa kurallarına göre gerekli araştırmaları yapmak suretiyle kamulaştırma kararı alınması ve tebligat işlemlerinin yapılması gerekirken, ölü şahıs adına kamulaştırma yapılmasında ve tebligatın da ölü şahıs adına çıkartılmasında mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Adana 1.İdare Mahkemesince, dava konusu işlemin iptaline ilişkin olarak verilen ısrar kararı usul ve hukuka uygun bulunduğundan ve temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar bu kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, Adana 1.İdare Mahkemesince verilen 29.3.1996 günlü, 1996/199 sayılı kararın ONANMASINA, karar verildi.

K A R Ş I O Y: X- Danıştay 6. Dairesisinin 1994/3227 sayılı kararında belirtildiği üzere, adına kamulaştırma işlemi tesis edilen, davacıların murisi …’un … günü vefat etmesine karşın tapu dairesine buna ilişkin hiçbir bilginin intikal ettirilmediği, muris adına noter aracılığıyla … Köyü İskenderun Hatay adresine yapılan … günlü tebligatın aynı adreste (birlikte) bulunan …’e tebliğ edildiği anlaşıldığından ve bu durumda, davalı idare işleminde mevzuata aykırı bir yön bulunmadığından; Adana 1.İdare Mahkemesince verilen … günlü, 1996/199 sayılı kararın, Danıştay 6. Dairesisinin bozma kararı doğrultusunda bozulması oyuyla, onanmasına ilişkin karara karşıyız.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir