1. Anasayfa
  2. Danıştay İDDK Kararları

Danıştay İDDK E: 1994/457 E: 1995/717 T: 13.10.1995


Müşterek malikler, taşınmazın aynına ilişkin önemli tasarruflarda birlikte hareket etmek zorundadırlar. Bu itibarla; müşterek mülkiyete tabi olan bir taşınmazda, İmar Kanunu uyarınca ifraz ve tevhit işlemleri yapılabilmesi için tüm maliklerin birlikte başvurması gerekir.

İstemin Özeti: İzmir 1. İdare Mahkemesinin 1.2.1994 günlü, E: 1993/1189, K: 1994/145 sayılı ısrar kararına karşı, davalı idare ve davalı yanında davaya katılan temyiz isteminde bulunmaktadırlar.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü:

… no’lu parseli oluşturan kadastral parsellerden 17 ve 18 no’lu parsellerin, 13 no’lu parselden ifraz edilmesi isteminin cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda; İzmir 1. İdare Mahkemesince 4.6.1991 günlü, E: 1990/33, K: 1991/426 sayılı kararla dava konusu işlem iptal edilmiş; bu kararın temyizi üzerine, Danıştay Altıncı Dairesince karar düzeltme aşamasında verilen 15.9.1993 günlü, E: 1993/673, K: 1993/3111 sayılı kararla mahkeme kararı bozulmuştur. İzmir 1. İdare Mahkemesi, bozma kararına uymayarak 1.2.1994 günlü, E: 1993/1189, K: 1994/145 sayılı kararı ile işlemin iptaline dair ilk kararında ısrar etmiştir.

Davalı idare ve davalı yanında davaya katılan, bu ısrar kararına karşı temyiz isteminde bulunmakta ve kararın bozulmasını istemektedirler.

Temyiz istemine konu karara ilişkin dosyanın incelenmesinden; … no’lu kadastral parsellerin, 1976 yılında tescil edilen 357 no’lu parselasyon planı ile 22 no’lu parsel haline dönüştürüldükleri, davacının 22 no’lu parsele 1986 yılında paydaş olduğu, 22 no’lu parselde müdahilin de payının bulunduğu, bu durumda anılan parsele, davacı ile müdahilin müşterek mülkiyet hükümlerine göre malik bulundukları, ifraz başvurusunun ise tek başına davacı tarafından yapıldığı, diğer paydaşın muvafakatının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Medeni Kanunun 625 inci maddesi hükmü uyarınca, müşterek malikler, taşınmazın aynına ilişkin önemli tasarrufları, ancak birlikte hareket ederek yapabilirler.

3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yapılacak tevhit ve ifraz işlemlerinde de, müşterek mülkiyete konu bir taşınmaz söz konusu olduğunda, paydaşların birlikte hareket etmesi yasal zorunluluktur.

Nitekim: İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, “İfraz ve Tevhit İşlemleri” başlıklı 15. maddesinde, “Arazi ve arsa düzenlemesi yapılmış imar adalarındaki bir veya birkaç parselde, meskun alanlardaki kadastro parsellerinde, maliklerin müracaatı üzerine, imar planı ve mevzuatına uygun olmak şartıyla ifraz ve tevhit işlemleri yapılabilir.” kuralına yer verilmek suretiyle maliklerin birlikte başvurması gerektiği açıklanmıştır.

Uyuşmazlığa konu 22 no’lu parselin diğer paydaşının, ifraz

konusunda muvafakatı bulunmadığına göre; bu husus gözetilmeksizin, ifrazın mümkün olduğu yolundaki bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz istemlerinin kabulüne, İzmir 1. İdare Mahkemesinin 1.2.1994 günlü, E: 1993/1189, K: 1994/145 sayılı ısrar kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi uyarınca (BOZULMASINA), aynı maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca, dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine 13.10.1995 günü oybirliği ile karar verildi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir