1. Anasayfa
  2. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E: 2003/5314 K: 2003/4898 T:15.5.2003


Kadastro Yasası’nın 14. maddesinde öngörülen kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile mülk edinme koşullarının davalılar yararına gerçekleştiği saptanmış olmakla, hazinenin temyiz itirazlarının reddi gerekir; aynı yasa maddesinde bir kişinin aynı çalışma alanı içinde belgesiz zilyetlik yoluyla sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüm taşınmaz mal iktisap edebileceği öngörüldüğünden bu olgular gözetilerek karar verilmelidir.

Taraflar arasındaki tespite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda; Davanın reddine ilişkin verilen hüküm davacı Hazine tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Hükmüne uyulan Yargıtay bozma kararında özetle; Kadastro tespitine itirazdan doğan davanın yapılan yargılaması sırasında 7.9.2000 günlü oturumda yargılamanın 5.10.2000 tarihine ertelenmesine rağmen mahkemece dava dosyasının 22.9.2000 tarihinde tarafların yokluğunda resen ele alınarak hükme bağlanması doğru olmayıp yargılamanın sağlıklı biçimde sürdürülmesinin ön koşulunun belirli günde ele alınıp incelenmesi ve sonuçlandırılması olup mahkemece duruşma 5.10.2000 tarihine ertelendiği halde resen ele alınarak tarafların yokluğunda iddia ve savunma hakları kısıtlanarak hükme bağlanması gereğine değinilmiştir. Mahkemece, bozmaya uyulduktan sonra davanın reddine dava konusu 120 ada 8 parselin Ayşete, 120 ada 24 parselin Fatma ve 114 ada 35 parselin kadastro tespiti gibi hisseleri oranında tespit ve tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı Hazine tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, dava konusu taşınmazlardan 114 ada 35 parsel üzerinde davalılar yararına 3402 sayılı Kadastro Yasası’nın 14. maddesinde öngörülen kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile mülk edinme koşullarının gerçekleştiğinin keşif, uygulama, yerel bilirkişi sözleri, ziraatçi ve teknik bilirkişinin raporlu krokileriyle saptanmasına ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre Hazinenin temyiz itirazlarının reddi bu parselle ilgili usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA,

2- 120 ada 8 ve 24 parsellerle ilgili hükme yönelik temyiz itirazlarına gelincE: 3402 sayılı Kadastro Yasası’nın 14. maddesinde bir kişinin aynı çalışma alanı içinde belgesiz zilyetlik yoluyla sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüm taşınmaz mal iktisap edebileceği öngörülmüştür. Taşınmazlarda Fatma ile Ayşete’nin bağımsız zilyetliklerinin 20 yıllık kazandırıcı zamanaşımı süresine ulaşmadığı ve bağışta bulunan Zamahan adına aynı çalışma alanı içinde belgesiz zilyetlik yolu ile toplam 153773 metrekare yüzölçümünde taşınmaz tespit edildiği ve tespitlerinin kesinleştiği getirtilen kayıt ve belge örneklerinin incelenmesinden anlaşılmaktadır. Mahkemece bu olgular gözetilerek karar verilmesi gerekirken yasada öngörülen kısıtlayıcı sınırları aşılarak yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması doğru değildir.

Davacı Hazine’nin temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile 120 ada 8 ve 24 no’lu parsellere hasren hükmün açıklanan nedenlerden ötürü BOZULMASINA, 22.5.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir