1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/5086 K: 2008/2481 T: 22/04/2008


Uygulama projelerinin proje müellifince doğrudan yapı denetim kuruluşuna teslim edilmesi gerektiği ve ilgili idareler dışında başka bir kurum ve kuruluşun vize ve onayına tabi tutulamayacağı.

İstemin Özeti: Adana 1. İdare Mahkemesinin 29.3.2007 günlü, E: 2006/2653, K: 2007/298 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi E. Emel Çelik’in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Ahmet Arslan’ın Düşüncesi: 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun yapı denetim kuruluşları ve görevleri başlıklı 2. maddesinin 4. fıkrasının a bendinde; ‘Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek.’şeklinde kurala bağlanmıştır.

Dava konusu Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 8.001 maddesinin B/7/3. bendinde ise;”Bu projelerin ilgili belediyesine tesliminde üzerinde proje müellifi ve fenni mesul ile ASKİ ön vizesi, TEDAŞ ön vizesi, FEN ön vizesi dışında başka kurum ve kuruluşlara ait onay bulunmayacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

4708 sayılı Kanunun hükmüne uygun şekilde, projelerinin üzerinde başka kurum ve kuruluşlara ait onay bulunmayacağı yolundaki dava konusu yönetmelik hükmünde ve bu Yönetmeliğe dayalı olarak tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, 24.4.2006 günlü, 01/1.2278 sayılı işlem ile dayanağı Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 8.001 maddesinin B/7/3 bendinin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; iptali istenilen işlem ile bu işlemin dayanağı Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 8.001 maddesinin B/7/3 bendinin hem aynı Yönetmeliğin 3.005 maddesinin B/3 bendi ile hem de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile çeliştiği, ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde projelerini odanın mesleki denetime sunmak zorunda olan ve sözkonusu yükümlülüğü yerine getirmediği takdirde hakkında 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun odaya tanıdığı yetkiler çerçevesinde sürekli meslekten men cezasına kadar uzanan bir yaptırım uygulanabilecek olan davacının ve aynı mesleği icra eden meslek mensuplarının projelerinin odanın mesleki denetimine sunulmasını ortadan kaldıran ve mesleki denetim yapıldığı takdirde projelerin kabul edilmeyerek iade edileceğini içeren dava konusu Yönetmelik hükmü karşısında mesleklerini yapamaz duruma gelecekleri, bu durumda, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilmeden tesis edilen işlem ve dayanağı Yönetmelik hükmünde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1.maddesinde, ilgili idarenin, belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeleri, bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikleri, yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer idareleri ifade ettiği belirtildikten sonra, yapı denetim kuruluşları ve görevleri başlıklı 2.maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde, proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, Proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek yapı denetim kuruluşunun görevleri arasında yer almıştır.

Uyuşmazlığa konu Yönetmelik maddesinde ise. “Proje müelliflerince hazırlanarak imzalanan tatbikat projeleri (4) takım halinde düzenlenerek usulüne göre dosyalanıp, Belediyenin ilgili birimlerine teslim edilir. Bu projelerin ilgili belediyesine tesliminde üzerinde proje müellifi ve fenni mesul ile ASKİ ön vizesi, TEDAŞ ön vizesi, FEN ön vizesi dışında başka kurum ve kuruluşlara ait onay bulunmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu durumda, uygulama projelerinin proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan yapı denetim kuruluşuna teslim edilmesi ve ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize ve onayına tabi tutulmayacağına ilişkin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükmüne uygun olarak, meslek odalarınca projelerin onaylanması durumunda anılan projelerin kabul edilmeyeceği yolundaki uyuşmazlığa konu Yönetmelik hükmünde ve bu Yönetmelik uyarınca tesis edilen 24.4.2006 günlü işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin mahkeme kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Adana 1. İdare Mahkemesinin 29.3.2007 günlü, E: 2006/2653, K: 2007/298 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 22.4.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir