1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/6308 K: 2006/764 T: 24/02/2006


Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak olan tabi kaynaklar ile ilgili tesisler ve bunların müştemilatı niteliğindeki yapıların inşaat ruhsatına tabi olmaması nedeniyle bu kapsamdaki uyuşmazlık konusu yapıların mülkiyete ilişkin belgeyle birlikte inşa edileceğinin davalı idareye bildirilmesi karşısında, inşaat ruhsatı alınması gerektiğine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı

İstemin Özeti: Eskişehir İdare Mahkemesinin 26.7.2005 günlü, E:2004/1788, K:2005/937 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Savcısı Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, davacı tarafından inşa edileceği belirtilen yapılar nedeniyle inşaat ruhsatı alınması gerektiğine ilişkin 7.10.2004 günlü, 480-84-7/1 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre davacı müdürlüğün Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na bağlı bir müessese olduğu, Türkiye Kömür İşletmelerinin de sermayesinin tamamı Devlete ait iktisadi devlet teşekkülü olduğu, davacı tarafından inşa edileceği bildirilen yapıların imar planında GLİ Müessese Müdürlüğü ve müştemilatı için ayrılan alanda yapılacağı ve bu yapıların 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği’nin 59.maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak olan tabi kaynaklar ile ilgili tesisler ve bunların müştemilatı niteliğindeki yapılardan olduğu, bu nedenle de inşaat ruhsatına tabi olmadığı anlaşıldığından, mülkiyete ilişkin belgeyle birlikte başvurularak inşa edileceği davalı idareye bildirilen yapıların ruhsata tabi olmaması karşısında dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idarece temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Eskişehir İdare Mahkemesinin 26.7.2005 günlü, E:2004/1788, K:2005/937 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA, fazla yatırılan 17.00 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 24.2.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.