1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/5553 K: 2005/2424 T: 20/04/2005


Plan değişikliği isteminin cevap verilmemek suretiyle reddedilmesi yolundaki dava konusu işlemin belediye meclisince tesis edildiğinin kabulü ile uyuşmazlığın esasının incelenerek karar verilmesi gerekirken, idare mahkemesince imar planı değişikliği isteminin belediye meclisince görüşüldükten sonra karar bağlanması gerektiği nedeniyle verilen iptal kararında bu nedenle isabet görülmediği.

İstemin Özeti: Kayseri İdare Mahkemesinin 29.4.2003 günlü, E: 2002/1109, K: 2003/525 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti:Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Nejdet Bayram’ın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Münevver Demir’in Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, imar planında park olarak ayrılan Kayseri, Melikgazi, … Mahallesi, … Beldesi … pafta, … ada, … sayılı parselin kamulaştırılması ya da, imar planının değiştirilerek inşaat izni verilmesi isteminin ilçe belediyesince zımnen, büyükşehir belediye başkanlığınca ise genel sekreterlik işlemiyle reddine ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, imar planı değişikliği isteminin belediye meclislerince görüşülüp karara bağlanması gerekirken ilçe belediyesince zımnen, büyükşehir belediye başkanlığınca genel sekreter imzalı işlemle reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idarelerce temyiz edilmiştir.

Temyize konu İdare Mahkemesi kararının büyükşehir belediye başkanlığı işleminin iptali yolundaki kısmında 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 49.maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır.

Kararın, davacının başvurusunun ilçe belediyesince zımnen reddine ilişkin kısmının iptaline yönelik bölümüne gelince;

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesinde, mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planlarının ilgili belediyelerce yapılacağı veya yaptırılacağı, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe gireceği, bir aylık ilan süresi içerisinde planlara yapılan itirazların belediye meclisince onbeş gün içinde incelenerek kesin karara bağlanacağı, onaylanmış planlarda yapılacak değişikliklerin de bu usullere tabi olduğu hükme bağlanmıştır.
2577 sayılı Yasanın 10. maddesinde ilgililerin, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilecekleri, altmış gün içinde cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, ilgililerin altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde konusuna göre Danıştay’a idare ve vergi mahkemelerine dava açabileceği, altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgilinin bu cevabı, istemin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebileceği, bu takdirde dava açma süresinin işlemeyeceği, ancak, bekleme süresinin başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemeyeceği, dava açılmaması eya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açılabileceği hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, dava konusu taşınmazların park alanından çıkarılmasına ilişkin … günlü davacı başvurusuna cevap verilmeyerek tesis edilen olumsuz işlemin iptali istemiyle davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, plan değişikliği isteminin cevap verilmemek suretiyle reddedilmesi yolundaki dava konusu işlemin belediye meclisince tesis edildiğinin kabulü ile uyuşmazlığın esasının incelenerek karar verilmesi gerekirken, İdare Mahkemesince imar planı değişikliği isteminin belediye meclisince görüşüldükten sonra karara bağlanması gerektiği nedeniyle verilen iptal kararında bu nedenle isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Kayseri İdare Mahkemesinin 29.4.2003 günlü, E: 2002/1109, K: 2003/525 sayılı kararının büyükşehir belediye başkanlığı işleminin iptali yolundaki kısmının ONANMASINA, davacı isteminin ilçe belediyesince zımnen reddine ilişkin işlemin iptali yolundaki kısmının BOZULMASINA, 16.090.000 lira karar harcı ile fazladan yatırılan 11.970.000 lira harcın temyiz isteminde bulunana ilçe belediye başkanlığına 11.970.000 lira harcın büyükşehir belediye başkanlığına iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 20.4.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir