1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/5449 K: 2005/2048


3194 sayılı Yasa’nın 40.maddesinde umumun sağlık ve selametin ihlal eden şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin kaldırılması öngörüldüğünden, mahallende düzenlenen tutanakta bu mahzurların açıkça ortaya konulmasınnı gerektiği, usulüne uygun bir tutanakla aykırılıklar ortaya konulmadan, bu aykırılıkların giderilmediğinden bahisle verilen para cezasında mevzuata uyarlık bulunmadığı hakkında.

İstemin Özeti: İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 17.4.2003 günlü, E: 2002/1337, K: 2003/460 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.Danıştay Tetkik Hakimi Özlem Şimşek’in Düşüncesi: 3194 sayılı Yasa’nın 40. -iaddesine göre, maddede belirtilen mahzurların tesbiti halinde ilgilisinden süre verilmek suretiyle mahzurları gidermesinin istenileceği, aksi halde mahzurların ilgili idarece giderileceği düzenlenmiştir.

Buna göre, ilgilinin anılan Yasa kapsamında değerlendirilen mahzurlarının neler Dİduğunun yerinde düzenlenen tutanakta ortaya konulması, verilen süre sonunda bu tutanağa göre mahzurların giderilip giderilmediğinin kontrol edilmesi, mahzurların giderilmediğinin belirlenmesi halinde ise anılan Yasa’nın 42. maddesi uyarınca para cezası .erilmesi gerektiği açıktır.

Dava konusu olayda ise, para cezasına esas tutanakta giderilmesi istenilen sakıncalı burumun ne olduğu belirtilmediğinden anılan hususun giderilip giderilmediği de ‘delenememiştir.

Bu itibarla, usulüne uygun olarak düzenlenmeyen tutanağa istinaden verilen para cezasında hukuka uyarlık bulunmadığından, davanın reddine ilişkin idare mahkemesi <ararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Emel Cengiz’in Düşüncesi: Davacı tarafından, Beykoz İlçesi, .. Köyü, mevkiinde mülkiyeti hazineye ait orman sınırları dışına çıkarılmış taşınmaz üzerinde yapı yapıldığının tespit edilmesi üzerine 3194 sayılı Kanununun 40 inci maddesi jyarınca 7 gün süre verilmesine rağmen yapının kaldırılmadığından bahisle aynı Kanunun 42/2 nci maddesine göre verilen para cezasına ilişkin encümen kararının iptali istemiyle 3çılan davayı reddeden idare mahkemesi kararı temyiz edilmektedir.

3194 sayılı İmar Kanununun 40 inci maddesinde, “Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik estetik veya trafik yönünden mahsuru görülen enkaz ve birikintileri, gürültü ve duman tevlit eden tesislerin hususi Tiecra,lağım,çukur,kuyu,mağara ve benzerlerinin mahsurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir.Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe -iayet edilmediği takdirde Belediye veya Valilikçe mahsur giderilir,masrafı % 20 fazlasıyla arsa sahibinden alınır veya mahsur tevlit edenlerin faaliyeti durdurulur.” denilmiş,aynı onunun 42 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, birinci fıkrada belirtilen fiiller dışında bu Kanunun 28,33,34,39,40 nci maddeleri ile 36 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine fenni mesule ve müteahhide para cezası verileceği belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden,davacıya ait taşınmaz nedeniyle 3194 sayılı Kanunun 40 nci maddesine göre tespit edilen aykırılıkların giderilmesi yönünde davacıya 7 gün süre «erildiği ve buna ilişkin tebligatın yapıldığı,ancak yapılan kontrolde söz konusu aykırılıkların giderilmediğinden bahisle dava konusu encümen kararı verilmiş ise de; yukarıda adı geçen onun maddesinde sayılan hangi aykırılıkların söz konusu taşınmaz nedeniyle tespit edildiği Delirtilmeksizin, davacıya yapılan tebligatta hangi unsurlar yönünden aykırılığın tespit edildiği 3çıkca izah edilmeksizin işlem tesisi suretiyle para cezası kesilmesine ilişkin encümen orarında hukuka uyarlık görülmediğinden,aksi yönde verilen mahkeme kararında isabet oulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle temyiz isteminin kabulüyle mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten .e dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, İstanbul, Beykoz İlçesi, … Köyü, … Mevkiinde 3194 sayılı İmar Kanununun 40. maddesine aykırılık nedeniyle aynı Kanunun 42. maddesi uyarınca para cezası .erilmesine ilişkin … günlü, … sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; idare Mahkemesince, orman sınırları dışına çıkarılmış mülkiyeti hazineye ait taşınmazüzerinde yapı yapıldığının tespit edilmesi üzerine, 3194 sayılı Yasanın 40.maddesi uyarır sözü edilen yapının 7 gün içinde kaldırılması gerektiğine ilişkin 27.5.2002 günlü yazının tet edilmesine karşın mahzurların giderilmediğine ilişkin 11.7.2002 günlü raporun düzenlenc anlaşıldığından, yapılan tebligata rağmen süresi içinde mahzurların kaldırılmaması nedeni’ verilen para cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ka verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı Yasanın 40.maddesinde “Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umum sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik estetik veya trafik bakımından mahzurlu görül enkaz veya birikintilerin, gürültü ve duman tevlid eden tesislerin, hususi mecra, lağım, çuk kuyu, mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meyd verilmemesinin ilgililerce tebliğ edileceği, tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe ria^ edilmediği takdirde belediye veya valilikçe mahzurun giderileceği, masrafın %20 fazlası1 arsa sahibinden alınacağı veya mahzur tevlit edenlerin faaliyetinin durdurulacağı, anıl Yasanın 42.maddesinde de, 40.maddde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenlere pa cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmazda 3194 sayılı Yasa’r 40.maddesine göre aykırılıkların olduğunun tespit edildiğinden bahisle 27.5.2002 günlü, sayılı yazıyla aykırılıkların giderilmesi için 7 gün süre verildiği, 12.7.2002 günlü raporda verilen süre içinde aykırılıkların giderilmediğinin belirtildiği, ardından dava konusu işlen mahzurların giderilmediğinden bahisle anılan Yasa’nın 42.maddesi uyarınca para cezi verildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yeralan Yasa hükmünde; umumun sağlık ve selametini ihlal eden şehirci estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin kaldırılm; öngörüldüğünden, mahallinde düzenlenen tutanakta bu mahzurların neler olduğunun açık ortaya konulması gerekmektedir. Böylece ilgililerden 7 gün içinde bu mahzurların giderilmf beklenebilir.

Dava konusu olayda ise, ne işleme esas olan 12.7.2002 günlü raporda, ne mahzurların giderilmesi için süre tanınan 27.5.2002 günlü, … sayılı yazıda, anılan yerde hangi durumun 3194 sayılı Yasa’nın 40. maddesi kapsamında değerlendirile! belirtilmediğinden, bu mahzurların giderilip giderilmediği saptanamamıştır.

Bu durumda, usulüne uygun bir tutanakla aykırılıklar açıkça ortaya konulmadan, aykırılıkların giderilmediğinden bahisle verilen para cezasında mevzuata uyar bulunmadığından, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 17.4.2003 gün E: 2002/1337, K: 2003/460 sayılı kararının BOZULMASINA, 16.100.000.- lira karar harcı fazladan yatırılan 12.000.000.-lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın ı geçen mahkemeye gönderilmesine 8.4.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir