1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/2116 K: 1999/2260


2981 sayılı Yasa uyarınca tapu verme işlemleri için belediyelere arsa ofisinden görüş alma zorunluluğunu getiren işlemde…. mah. … ada, …parsel sayılı taşınmazdan söz edilmekte ise de. esasen işlem olmadığından davacı belediyeni n 2981 sayı11 Yasa uyarınca yaptığı girişimlerin Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün dava konusu işlemiyle sonuçsuz kalması nedeniyle bu işleme karşı dava açılmakta menfaat ilişkisinin bulunduğu.

İstemin Özeti: Ankara 4.İdare Mahkemesinin 13.1.1998 günlü. E: 1997/1236. K: 1998/30 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Tetkik Hakimi Sedef Polat’ın Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Habibe Ünal’ın Düşüncesi: Dava, 2981 sayılı Yasaya göre tapu verme işlemleri için belediyelere arsa ofisinden görüş alma zorunluluğu getiren 20.10. 1997 günlü, 7533 sayılı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü işleminin iptali isteğiyle açılmış, idare mahkemesince Man. … ada, … parsel sayılı taşınmaza ilişkin işlemin doğrudan doğruya davacı belediyenin kişisel menfaatini ihlal eden bir yönü bulunmadığı gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı belediyenin, kamu oyunda af yasası olarak bilinen 2981 sayılı Yasayı uygulamak üzere yaptığı girişimin Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün 20.10.1997 günlü. 7533 sayılı işleminden Ötürü sonuçsuz kalması nedeniyle bu işleme karşı dava açmakta menfaat ilişkisinin bulunduğunun kabulü zorunludur. Açıklanan nedenle temyize konu idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava. 2981 sayılı Yasa uyarınca tapu verme işlemleri için belediyelere arsa ofisinden görüş alma zorunluluğunu getiren 20.10.1997 günlü. 7533 sayılı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmış, idare mahkemesince; dava konusu işlemin 2914 ada. 20 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olduğu, uyuşmazlığın ise 3144 ada. 7 parsel sayılı taşınmazın tapuya tescil edilmemesinden kaynaklandığı, bu taşınmazla ilgisi olmayan başka bir taşınmaza ilişkin olarak tesis edilen işlemin davacı belediyenin menfaatini ihlal eden bir yönü bulunmadığı gerekçesiyle davanın 2577 sayılı Yasanın 15/1-b bendi uyarınca reddine karar verilmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacı belediye başkanlığının … Tapu Sicil Müdürlüğüne hitaben yazdığı 20.10.1997 günlü, 2580 sayılı yazıda; 3144 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın 2981 sayılı Yasa uyarınca hak sahipliği kabul edilen işgalcisi …’a tapusunun verilmesinde sakınca bulunmadığının belirtildiği, tapu sicil müdürlüğünün 12.11.1997 günlü. 3347 sayılı cevabi yazısında, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nün 20.10.1997 günlü, 7533 sayılı yazısı ile. belediyelerin her türlü arazi ve arsanın satışı durumunda plandaki kullanım amacı ne olursa olsun arsa ofisinden görüş alınmasının kanun gereği olduğunun arsa ofisinin görüşünün alındığına dair yazının gönderilmesi halinde işleme yön verileceğinin belirtildiği, dava konusu 20.10.1997 günlü, 7533 sayılı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü yazısında ise; … Tapu Sicil Müdürlüğünün 1.8.1997 günlü, 2563 sayılı yazısı ile K-113 pafta, 2914 ada. 20 parsel sayılı taşınmazın 2981 sayılı Yasa uyarınca tescilinin yapılmasının … Büyükşehir Belediyesi Mesken ve Gecekondu İşleri Müdürlüğünce istendiği, bu konuda arsa ofisi’nin görüşünün alınmasına gerek olmadığının belirtildiği ve bu işlemlerin yapılmasında Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’ nün görüşünün aranıp aranmayacağının sorulduğu. 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 8.maddesi uyarınca belediyelerin her türlü arazi ve arsanın satışı durumunda. plandaki kullanım amacı ne olursa olsun Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünden görüş alınmasının kanun gereği olduğu, bu nedenle satışı istenilen taşınmazın ilgili tapu sicil müdürlüğünce satışına ait kararın, tapu kaydının ve imar planının genel müdürlüğe gönderilmesi gerektiğinin belirtildiği anlaşılmaktadır.

Dava konusu işlemde … Mahallesi, … ada, … parsel sayılıtaşınmazdan söz edilmekte ise de, iptali istenilen işlem doğrudan ve amlan taşınmazlara ilişkin sübjektif nitelikte bir işlem olmayıp, davacı belediyenin 2981 sayılı Yasa uyarınca yaptığı girişimlerin Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün dava konusu işlemiyle sonuçsuz kalması nedeniyle bu işleme karşı dava açmakta davacı belediyenin menfaat ilişkisinin bulunduğu açıktır.

Bu durumda mahkemece uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmesi gerekirken, davanın ehliyet yönünden reddedilmesinde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Ankara 4.İdare Mahkemesinin 13.1.1998 günlü. E: 1997/1236, K: 1998/30 sayılı kararının bozulmasına dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 27.4.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir