1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1997/4788 K: 1998/5520 T. 17.11.1998


ÖZET: Bir idari işlemin iptal davasına konu olabilmesi için kesin ve yürütülmesi zorunlu olması gerekmektedir. Kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem hukuk düzeninde bir sonuç doğuran başka bir makamın onayına ihtiyaç göstermeyen ve ilgilinin hukukunda değişiklikler meydana getiren işlemdir.

TÜRK MİLLETİ ADINA, Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: KARAR: Dava, … parsel sayılı yerdeki ruhsatsız yapılan irtifa fazlası 4. normal katın yıkımının konusunda uzman bir firma aracılığıyla gerçekleştirilmesine ilişkin 31.10.1996 günlü 3966 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, ruhsatsız yapılan irtifa fazlası 4. normal katın 16.7.1996 günlü 2704 sayılı belediye encümeni kararıyla yıkımına karar verildiği, bu karar gereği yıktırılacak bölümün nüfus ve eşyadan tahliye edilmesi hususunun 10.10.1996 günü davacıya bildirildiği, yıktırılması gereken 106.34 m2 yüzölçümlü 4. normal katın belediyenin olanaklarıyla yıktırılamayacağının anlaşılması üzerine ihale suretiyle bir firmaya yıkım işinin yaptırılmasına ilişkin dava konusu encümen kararının alındığı, bu işlemin irtifa fazlası katın 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin kesin sonuç doğurucu işlemin uygulanmasına yönelik bir işlem olduğu ve dava konusu edilebilecek nitelikte bulunmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle 2577 sayılı Yasanın 15/1-b maddesi uyarınca davanın reddine karar verilmiş; bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, ruhsata bağlanması olanağı bulunmayan irtifa fazlası 4. normal katın 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin belediye encümenince 16.7.1996 günlü, 2704 sayılı kararın alındığı, ancak belediyenin teknik olanaksızlıkları nedeniyle yıkım işinin uzman bir şirket aracılığıyla gerçekleştirilmesi yolunda dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Bir idari işlemin iptal davasına konu olabilmesi için kesin ve yürütülmesi zorunlu olması gerekmektedir. Kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem hukuk düzeninde bir sonuç doğuran başka bir makamın onayına ihtiyaç göstermeyen ve ilgilinin hukukunda değişiklikler meydana getiren işlemdir.

Bu bağlamda, dava konusu işlemin tek başına ve doğrudan hukuk düzeninde sonuç doğurabilecek nitelikte dava konusu edilebilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olduğu kuşkusuzdur. Bu durumda mahkemece işin esasına girilerek karar verilmesi gerekirken, işlemin dava konusu edilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolundaki kararda isabet görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir