1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2013/16198 K: 2014/1699 T: 10.04.2014


Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir. Hükmü, davalılar vekili temyiz etmiştir.

Davalı dava konusu .. ada ..parsel sayılı taşınmazın imar ile oluştuğunu ve imar planının iptal edildiğini bu nedenle davanın reddini savunmuş ise de belediye başkanlığı tarafından mahkemeye gönderilen yazıdan yeni plan yapılacağı ve parsel hakkında geri dönüşüm yapılmadığı, tarafların da geri dönüşüm için bir dava açmadıkları anlaşıldığından diğer temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak paydaşlığın (ortaklığın) satış yoluyla giderilmesi halinde dava konusu taşınmaz üzerinde bina, ağaç vs. gibi bütünleyici parça (muhdesat) varsa bunların arzla birlikte satılması gerekir. Ancak muhdesatın bir kısım paydaşlara (ortaklara) ait olduğu konusunda tapuda şerh varsa veya bu hususta bütün paydaşlar (ortaklar) ittifak ediyorlarsa ve muhdesat arzın değerinde bir artış meydana getiriyorsa bu artışın belirlenmesi için dava tarihi itibariyle arzın ve muhdesatın değerleri ayrı ayrı tespit edilir. Belirlenen bu değerler toplanarak taşınmazın tüm değeri bulunur. Bulunan bu değerin ne kadarının arza ne kadarının muhdesata isabet ettiği oran kurulmak suretiyle belirlenir. Satış sonunda elde edilecek bedelin bölüştürülmesinde bu oranlar esas alınarak yapılır. Muhdesata isabet eden kısım muhdesat sahibi paydaşa, geri kalan bedel ise payları oranında paydaşlara (ortaklara) dağıtılır.

Somut olayda, dava konusu taşınmaz üzerinde davalı R.B.’a ait binalar bulunduğu hususunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davalı R.B. hükmü bu yönden de temyiz ettiğinden mahkemece muhdesat yönünden bu davalı yararına oran kurulmak suretiyle satış bedelinin dağıtımına karar vermek gerekirken yazılı şekilde oran kurulmadan karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir