1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2014/7387 K: 2014/11377 T: 20.10.2014


 

Dava, yetki belgesine dayalı ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir. Davalı borçlu M.. T.. davaya cevap vermemiştir. Davalı H.. E..vekili tapuda tek katlı evin H.. E..’na ait olduğuna dair şerh bulunduğu gibi diğer muhdesatlar (ağaçlar ve artezyen kuyusunun) kendisine ait olduğunu beyan etmiş, taksim istemiştir.

Mahkemece, ortaklığın satış suretiyle giderilmesine, taşınmaz üzerindeki tek katlı evin davalı H.. E..’na ait olduğu tapu kaydına şerh edildiğinden taşınmazın toplam satış parasının % 8,13’ünün H.. E..’na ödenmesine geri kalan satış parasının tapuda hisseleri oranında hissedarlara ödenmesine satış bedeli üzerinden binde 11,38 harç alınmasına, satışın İcra ve İflas Kanununa göre açık artırma yolu ile yapılmasına karar verilmiştir. Hükmü, davalı H.. E.. vekili temyiz etmiştir.

Paydaşlığın (ortaklığın) satış suretiyle giderilmesi halinde dava konusu taşınmaz üzerinde bina, ağaç v.s. gibi bütünleyici parçalar (muhdesat) varsa bunların arzla birlikte satılması gerekir. Ancak muhdesatın bir kısım paydaşlara (ortaklara) ait olduğu konusunda tapuda şerh varsa veya bu hususta bütün paydaşlar ittifak ediyorlarsa ve muhdesat arzın değerinde bir artış meydana getiriyorsa bu artışın belirlenmesi için dava tarihi itibariyle arzın ve muhdesatın değerleri ayrı ayrı tespit edilir. Belirlenen bu değerler toplanarak taşınmazın tüm değeri bulunur. Bulunan bu değerin ne kadarının arza ne kadarının muhdesata isabet ettiği yüzdelik (%…..) oran kurulmak suretiyle belirlenir. Satış sonunda elde edilecek bedelin bölüştürülmesi de bu oranlar esas alınarak yapılır. Muhdesata isabet eden kısım muhdesat sahibi paydaşa, geri kalan bedel ise payları oranında paydaşlara (ortaklara) dağıtılır.

Somut olayda dava konusu 1243 sayılı parsel üzerindeki ağaçların ve su kuyusunun hükmü temyiz eden H.. E..’na ait olduğu beyan edildiğinden bu hususun açıklığa kavuşturulması gerekir. Tüm paydaşlar bu hususu kabul ettikleri takdirde, hüküm kısmında belirlenen muhdesat bedeli yönünden oran kurulmak suretiyle satış bedeli dağıtılmalıdır. Aksi halde davalıya bu hususda dava açmak üzere süre verilmeli ve dava açılırsa sonucuna göre bir karar verilmelidir. Verilen süre içinde dava açılmaz ise iddiasını ispat edememiş olduğundan yazılı olduğu şekilde karar verilmelidir. Sadece tapudaki ev şerhi dikkate alınarak eksik inceleme ve araştırma ile karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.

Ayrıca, harcın paydaşlardan (ortaklardan) satış bedelinin dağıtılmasındaki oranlara göre tahsil edileceğinin hüküm sonucunda belirtilmesi

gerekir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir