1. Anasayfa
  2. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E: 1996/18-803 K: 1997/84 T: 19.2.1997


Yerleşmiş uygulama ve Yargıtay İçtihatlarına göre Türkiye’nin coğrafi konumu, iklim koşulları, toprak yapısı ve verimliliğine etkili olan diğer unsurlar göz önüne alınarak, kapitalizasyon faizi oranı % 3-% 5 arasında kabul edildiğinden, bu oranı % 1 olarak alan bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulması isabetsizdir.

Taraflar arasındaki “kamulaştırma bedelinin arttırılması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kahramanmaraş Asliye 2. Hukuk Mahkemesi’nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 17.6.1993 gün ve 1992/654 E: 1993/370 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 10.2.1994 gün ve 1993/14283 E: 1994/1493 K: sayılı ilamıyla; (… Yerleşmiş uygulama ve Yargıtay İçtihatlarına göre Türkiye’nin coğrafi konumu, iklim koşulları, toprak yapısı ve verimliliğine etkili olan diğer unsurlar dikkate alınarak kapitalizasyon faizi % 3- % 5 arasında kabul edilmiş olup, bunu % 1 alan bilirkişi raporlarına dayanılarak hüküm kurulamaz.

Taşınmazın yukarıda belirtilen unsurları tek tek değerlendirilip karşılaştırılmak suretiyle faiz oranının belirlenmesi ve bilimsel yolla tespit edilen yıllık net gelire göre gerçek değerinin saptanması için bilirkişilerden ek rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre karar verilmelidir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu Kararı: Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü :

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

SONUÇ: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle (ONANMASINA) ve aşağıda dökümü yazılı (179.000) lira bakiye temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 19.2.1997 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir