1. Anasayfa
  2. Yargıtay Büyük Genel Kurul

Yargıtay Büyük Genel Kurul E: 1957/11 K: 1957/26 T: 04.12.1957


6570 sayılı kanunun 7 itici maddesinin A bendi hükmüne göre kiracı tarafından gayrimenkulun tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tahliye istenebileceği kabul edilmiş olup bu maddeye müsteniden yapılan icra takibi üzerine kiracı tarafından itiraz ile yazılı vesikadaki imza inkar edildiği ve icra hakimliğince icra iflas Kanununun 68 inci maddesine tevfikan tatbikat yapılarak imzanın müstecire aidiyeti anlaşıldığı takdirde itiraz muvakkaten ref edilip bu karar kesinleştikten sonra tahliye muamelesine tevessül edilmek lazım geleceği evvelden beri icra ve iflas Dairesi’nin takarrür etmiş içtihadı iken bu kerre mezkur içtihada muhalif olarak yeni bir, içtihat tebellür eylemiş ve bu gibi tasdiksiz vesikalardaki imzaların inkarı halinde icranın durdurulması ve işin mahkemeye havalesi lazım geleceği, mütalaasına varılmış olduğundan her iki içtihat arasındaki açık mübayenet göz önünde .tutularak keyfiyet yüksek içtihadı Birleştirme Kuruluna arz edilmiş olmakla bu hususta yüksek kurul tarafından yapılan müzakere sonunda aşağıdaki karar ittihaz olunmuştur.

İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinde icra hakimliğine verilen, imza tatbiki salahiyeti münhasıran para borcuna taalluk edip bunun haricinde kalan ve akti tazammun eden taahhütname ve mukavelename gibi vesikalardaki imzaların tatbikine mercii salahiyeti yoktur. Mezkur maddedeki salahiyet mevziine münhasırdır, icra hakiminin mahdut olan bu salahiyetini diğer hususlara kıyas suretiyle teşmile kanunun metin ve ruhu müsait değildir.

Gerek 6570 sayılı kanunun 7 inci maddesinin A bendine müsteniden verilmiş, olan tahliye taahhüdünü mutazammın tasdiksiz vesikalar gerekse noterden tasdik edilmemiş olan kira mukavelenameleri’ndeki imza itiraz vukuunda inkar edildiği takdirde İcra ve İflas Kanununun 272 ve müteakip maddelerdeki ahkam dairesinde ihtilafın halli gerekmektedir. Zikri geçen maddeler bu gibi hallerde yapılacak muameleleri açık olarak göstermiştir. 275 inci maddede aynen şöyle denilmektedir: “Tahliye talebi noterlikçe resen tanzim veya tarih ve imzası tasdik edilmiş yahut ikrar olunmuş bir mukaveleye müstenit olup da kiracı yenilendiğine veya uzatıldığına dair ayni kuvvet ve mahiyette bir vesika gösteremezse itiraz ref olunur. Aksi takdirde refi talebi reddolunur”. Maddenin son fıkrasında ise kiralayanın umumi hükümler dairesinde mahkemeye,; müracaat hakkının mahfuz olduğu zikredilmektedir. Bu maddede gerçi kira mukavelenamesinden bahsedilmekte ise de tahliye talebine karşı alacaklı itirazın refini isteyebilmek için nasıl ki noterden resen tanzim veya tarih ve imzası tasdik edilmiş veyahut ikrar olunmuş bir mukavele ibrazına mecbur ise 6570 sayılı kanuna tevfikan tahliye talebinde bulunabilmek için de ibraz edilecek vesikanın ayni kuvvetle alması şarttır. Çünkü her iki talep de, neticede tahliyeye müncer olmaktadır.

Sözü geçen 6570 sayılı kanunun; 7 inci maddesinin A bendi hükmünün kemaliyle tatbik edilebilmesi için vazukanun tarafından hususi surette verilmiş olan bu yetkinin tetkik merciince umumi hükümler dairesinde tatbiki lazım geleceği mütalaası ileri sürülmüş ise de istihkak davalarının rüyetinde olduğu gibi burada umumi hükümlerin tatbik olunacağına dair kanunda sarahat mevcut olmadığından, bu mütalaa kabuk şayan görülmemiştir.

Binaenaleyh 6570 sayılı kanunun 7 inci maddesinin A bendine tevfikan verilmiş olup noterlikçe resen tanzim veya tarih ve imzası tasdik edilmemiş olan veyahut ikrar edilmeyen tahliye taahhüdünü havi vesikalarla yine aynı mahiyetteki kira mukavelenamelerindeki imzaların itiraz üzerine inkarları halinde takip durdurularak alacaklı mahkemeye müracaatta muhtar olmak üzere refi talebinin reddine karar verilmek lazım geldiğine ve icra ve iflas Dairesi’nin son içtihadının doğru olduğuna, üçte İki ekseriyetle 4/12/1957 tarihinde karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir