1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 2003/2630 K: 2003/3194 T: 6.11.2003


Dava konusu taşınmazların hazinenin dayandığı tapu kaydının kapsamında kaldığı öncesinin mera olduğu karşı tarafın dayandığı tapu kaydının 1958 yılında tescil davası sonucu oluştuğu miktarını aşacak şekilde dava dışı parsellere revizyon gördüğü, dava konusu taşınmazları kapsamadığı, ayrıca hazine tapusunun oluştuğu tarihe kadar 20 yıllık sürenin geçmememesin karşısında mahkemece verilen hükmün onanması gerekir.

Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi Nebi mirasçısı oğlu Kazım tarafından istenilmekle, temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşılmakla dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu, tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında 2271 parsel sayılı 10171m2 yüzölçümündeki taşınmaz tapu ve vergi kayıtlarına, tapu dışı satın almaya ve zilyetliğe dayanılarak Halil adına, 504 parsel sayılı 3325m2, 451 parsel sayılı 4250m2 yüzölçümündeki taşınmazlar da 4753 sayılı yasaya göre oluşan tapu kayıtlarına dayanılarak Hazine adına tespit edilmiştir. Tespitten önce Asliye Hukuk Mahkemesinde Nebi ve Fatma’nın Hazine ve A Köyü Tüzel Kişiliği aleyhine açtıkları tapu iptali ve tescil, muarazanın önlenmesi davası ile Hazinenin Nebi ve Fatma aleyhine açtığı men-i müdahale davası birleştirildikten sonra görevsizlik kararı ile Kadastro Mahkemesine aktarılmıştır.

Mahkemece Hazine davasının kabulüne, Nebi ve Fatma nın davasının reddine, 2271 sayılı parsel hakkında daha önce verilip kesinleşen karar bulunmakla bunun hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına, 504 ve 451 sayılı parsellerin tespit gibi tescillerine ve davalı kişilerin bu taşınmazlara el atmalarının önlenmesine karar verilmiş, hüküm Nebi mirasçısı oğlu Kazım tarafından temyiz edilmiştir.

Dava ve temyiz konusu 504 ve 451 parsel sayılı taşınmazların Hazinenin dayandığı tapu kaydının kapsamında kaldığı öncesinin mera olduğu karşı tarafın dayandığı tapu kaydının 1958 yılında tescil davası sonucu oluştuğu miktarını aşacak şekilde dava dışı parsellere revizyon gördüğü, dava konusu taşınmazları kapsamadığı, ayrıca Hazine tapusunun oluştuğu tarihe kadar 20 yıllık sürenin geçmediği mahkemece yapılan keşif, uygulama, dinlenen bilirkişi beyanı uzman bilirkişinin raporu ve toplanıp doğru olarak değerlendirilen delillerle saptanmıştır.

Sonuç: Açıklanan nedenlerle hükümde bir isabetsizlik bulunmadığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, 6.11.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir