1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 1996/3830 E: 1996/6025 T: 17.6.1996


Uyuşmazlık konusu tapulu taşınmazı, tapu dışı satın aldığını ileri süren davalı, bu iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür.

Taraflar arasındaki kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin yasal süresinde olduğu anlaşıldı, tetkik raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

KARAR: Kadastro sırasında 238 ada, 6 parsel sayılı 468,54 m2. yüzölçümündeki taşınmaz, tapu kaydına, tapu dışı satın almaya ve zilyetliğe dayalı olarak O… adına tesbit edilmiştir. Davacılar Z… ve paydaşları, tapu kaydı kapsamında kalan dava dışı bir kısım parsellerin satıldığını, dava konusu taşınmazın ise satışa konu edilmediğini ileri sürerek, askı ilan süresi içinde dava açmışlardır. Mahkemece davanın reddine, taşınmazın tesbit gibi davalı adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

Kadastro tesbitine dayanak yapılan davacı tarafın dayandığı tapu kaydının dava konusu taşınmaza ait olduğu, yanlar arasında uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık, çekişmeli taşınmazın davalı tarafça tapu dışı satın alınıp alınmadığı konusundadır. Davacılar, dava konusu taşınmazın davalı tarafa satılmadığını öne sürmüş, davalı taraf ise taşınmazı tapu dışı satın aldıklarını savunmuşlardır. Hal böyle olunca, olayda kanıtlama yükümlülüğü tapu dışı satın almaya dayanan tarafa aittir.

SONUÇ: Mahkemece kanıtlama yükümlülüğü kendisine düşmeyen davacı taraf hakkında 3402 sayılı Kadastro Kanununun 36. maddesi hükmünce işlem yapılarak davanın reddine karar verilmiş olması isabetsiz, temyiz itirazları yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 17.6.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir