1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2007/1189 K:2007/1910 T:20.02.2007


Dava konusu taşınmazın 2603,03 m2’lik kısmının davalı idarece dinlenme tesisi ve çocuk parkı yapılmak amacıyla 01.02.1991 tarihinde kamulaştırılmasına karar verildiği, bu tarih itibariyle tapu maliki ve sonraki maliklere kamulaştırma kararı ve işlemlerin usulüne uygun tebliğ edilmediği, bu haliyle tamamlanmış ve kesinleşmiş bir kamulaştırma işleminin söz konusu olmadığı ve taşınmaza yeşil alan, basketbol sahası, çocuk bahçesi ve yol olarak el atıldığı

DAVA: Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi ve ecrimisil davasının kabulüne dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi davalı-karşı davacı idare vekili tarafından verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla duruşma için belirlenen 12.12.2006 günü temyiz eden davalı idare vekili Av. Buket Şahintürk Kılınç ile aleyhine temyiz olunan davacı vekilinin yüzlerine karşı duruşmaya başlanarak temyiz isteminin süresinde olduğu görülüp, taraf vekillerinin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra, Dairemizin geri çevirme kararından sonra gelen dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi, kal ve ecrimisil; karşı dava ise tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Mahkemece tapu iptali ve tescil davasının reddine, el atmanın önlenmesi, kal ve ecrimisile yönelik davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı-karşı davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Dava konusu taşınmazın 2603,03 m2’lik kısmının davalı idarece dinlenme tesisi ve çocuk parkı yapılmak amacıyla 01.02.1991 tarihinde kamulaştırılmasına karar verildiği, bu tarih itibariyle tapu maliki ve sonraki maliklere kamulaştırma kararı ve işlemlerin usulüne uygun tebliğ edilmediği, bu haliyle tamamlanmış ve kesinleşmiş bir kamulaştırma işleminin söz konusu olmadığı ve taşınmaza yeşil alan, basketbol sahası, çocuk bahçesi ve yol olarak el atıldığı dosyada bulunan kanıt ve belgeler ile mahallinde yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporlarından anlaşılmıştır.

Bu nedenle davalı-karşı davacı idarenin açtığı tapu iptali ve tescil davasının reddine, el atmanın önlenmesi, kal ve ecrimisil davasının ise kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

SONUÇ: Davalı-karşı davacı idare vekilinin temyiz itirazı yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı harçtan artan paranın istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, aleyhine temyiz olunan davacı-karşı davalı yararına yürürlükte bulunan Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 500,00 YTL. vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, 20.02.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir