1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1992/12673 K: 1992/17617 T: 7.9.1992


Mal sahibinin geri alma hakkının doğabilmesi için kamulaştırma bedelinin kesinleşmesinden itibaren beş yıl içinde kamulaştırma amacına uygun hiçbir işlem veya tesisat yapılmaması gerekir. Bu hak doğumundan itibaren bir yıl içinde kullanılmalıdır.

Taraflar arasındaki kamulaştırılan gayrimenkulün geri verilmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen hükmün Yargıtay ‘ca incelenmesi davacı vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp, düşünüldü: K: Geri alma davası 88 numaralı parsele ilişkindir.

Kamulaştırma Kanununun 23. maddesi uyarınca kamulaştırılan taşınmaz malın geri alınabilmesi için, kamulaştırma bedelinin kesinleşmesinden itibaren 5 yıl içinde kamulaştırma amacına uygun hiçbir işlem veya tesisat yapılmaması gerekir. Bu hak, hakkın doğumundan itibaren bir yıl içerisinde kullanılmadığı takdirde de düşer. Aynı amacın gerekleşmesi için birden fazla taşınmaz mal birlikte kamulaştırıldığı takdirde bu taşınmaz malların durumunun bir bütün oluşturduğunun kabulü ve dava hakkının doğma ve düşme tarihlerinin de buna göre tesbit edilmesi gerekir.

Mahkemece, bu hususta herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadan davacının kamulaştırmaya konu olan 82 numaralı diğer parselindeki kamulaştırma bedellerinin kesinleşme tarihi esas alınarak davanın hak düşürücü süre yönünden reddine karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir. SONUÇ: Davacının temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün açıklanan nedenlerle HUMK: nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz harcının istendiğinde ödeyene geri verilmesine, 7.9.1992 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir