1. Anasayfa
  2. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 1989/4968 K: 1990/1633 T: 26.2.1990


Tapusuz araziden çıkan suları, genel nitelikteki sulardan olup bu sulardan herkes öncelik hakkına uymak koşulu ile faydalı ihtiyacı oranında yararlanabilir.

Dava dilekçesinde suya el atmanın önlenmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Mahkeme kararında da belirtildiği üzere davacının 15 yıldır dava konusu suyu kullanarak bir bahçe yetiştirdiği ve bu suretle suyun kullanılmasında öncelikle hakkına sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Dava konusu su tapulu araziden çıkmadığına göre hakkında Medeni Kanunun 679. maddesi uygulanamayacağından suyun davalıya ait olduğu kabul edilemez. Tapusuz araziden çıkan kaynak suları genel nitelikteki sulardan olup bu sulardan herkes öncelik hakkına uymak koşulu ile faydalı ihtiyacı oranında yararlanabilir.

Davacının davalıdan önce bu sudan yararlanmaya başladığı saptandığına göre bu sudan yeni yararlanmaya kalkışan davalı, davacının öteden beri kullandığı su miktarından fazlasını kullanabilir.

Bu hususların belirlenmesi yönünden dava konusu suyun debisi ölçülmeli davacının öteden beri kullandığı su miktarı belirlenmeli ve kullanabileceği başka bir su olup olmadığı da saptandıktan sonra davalının da suya ne suretle müdahale ettiği açıklığa kavuşturularak yukarıdaki ilkeler doğrultusunda tarafların bu sudan yararlanmasına ilişkin hususları belirleyen bir hüküm kurulmalıdır.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK: nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin ödediği temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.2.1990 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir