1. Anasayfa
  2. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E: 1995/14125 K: 1996/1120 T: 1.2.1996


Veraset ilamı verilmesi görevi sulh hukuk mahkemelerine ait olmasına rağmen, kadastroya veya kadastro ile ilgili verasete ait uyuşmazlıkları çözme görevi kadastro mahkemelerine de verilmiştir. Ancak kadastro ile ilgili bir işlem bulunmadığı takdirde, kadastro davalarına bakmaya yetkili asliye hakimi, veraset ilamına ilişkin davaya bakamaz.

Yukarıda tarihi, numarası, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; Dairenin 21.9.1995 gün ve 7310/9149 sayılı ilamiyle bozulmasına karar verilmişti. Adı geçen Dairemiz kararının düzeltilmesi istenilmekle, evrak okundu, gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR: Mahkemelerin görevi kamu düzeni ile ilgili olup yargılamanın her safhasında kendiliğinden nazara alınır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8/7. madde ve fıkrası gereğince mirascılık belgesi verilmesi görevi sulh hukuk mahkemelerine aittir. İstisnai olarak 3402 sayılı Yasanın 25. maddesi gereğince kadastroya veya kadastro ile ilgili verasete ait uyumsuzlukları çözme görevi kadastro mahkemelerine de verilmiştir.

Dava tarihinde de mirascılık belgesi verilmesi ve iptali ile ilgili davalara bakma görevi Sulh Hukuk Mahkemesine aittir. Mahkemece kadastro davalarına bakmakla ilgili görev yazısına ilişkin belge dosyada bulunmadığı gibi uyuşmazlığın kadastroya veya kadastro ile ilgili verasete ait olduğu da belgelendirilmemiştir.

Mahkemece yapılacak iş davanın kadastroya ve kadastro ile ilgili verasete ait uyuşmazlıklara ait olduğunu gösteren dosya ve görev belgelerini celbetmek, uyuşmazlık ve kadastro ile ilgili bir dava yoksa dava dilekçesini görev yönünden reddetmekten ibarettir. Bu yön gözetilmeden ve ilgili dava ve belgeler celbedilmeden eksik inceleme araştırma ile ilgili yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. Ne var ki ilk incelemede bu yön gözden kaçmış hüküm yazılı gerekçelerle bozulmuştur. Bu nedenle davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerle bozulmasına bozma nedenine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin kabulüne dairenin 21.9.995 tarih 7310-9149 sayılı kararının kaldırılmasına hükmün açıklanan gerekçelerle (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 1.2.1996

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir