1. Anasayfa
  2. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 1996/7128 E: 1996/7190 T: 10.9.1996


Dava konusu taşınmazın imar parseli, somut emsal olarak alınan taşınmazın henüz imar görmemiş kadastro parseli olması durumunda, dava konusu taşınmazın imar uygulaması sonucu uğramış olduğu zayiatın dikkate alınması gerekir. Ancak, zayiat nedeniyle meydana gelen artışın emsalin değerine yansıtılan biçimiyle % 35 oranında değil, dava konusu taşınmazda fiilen gerçekleşen oranda olması gerekir.

Davacı Z… U… ile davalı Milli Eğitim Bakanlığı aralarındaki kamulaştırma bedelinin artırılması davasına dair Kemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen 29.12.1995 günlü ve 1995/37-702 sayılı hükmün bozulması hakkında dairece verilen 21.5.1996 günlü ve 1996/3547-5075 sayılı ilama karşı davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.

Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Kamulaştırma bedelinin geç ödenmesinin, enflasyon ortamında taşınmaz malikine zarar verdiği olgusu, taşınmaz değerinin gerçekte olduğundan fazla hesaplanmasını ve özellikle gerekli tahkikatın eksik veya yanlış yapılması halinde mahkeme kararının gerekmesine rağmen Yargıtay’ca bozulmasından kaçınmaya neden olamaz.

Bu itibarla davacı vekilinin yukarıdaki hususlara değinen karar düzeltme nedenleri varit görülmemiştir.

Ancak, bozma ilamının dava konusu taşınmazın imar parseli, emsalin ise kadastro parseli olması halinde, düzenleme ortaklık payının taşınmazın değerinde neden olacağı artışın dikkate alınmayacağına dair “2” numaralı bendinde yer alan saptamanın, dava konusu taşınmazın imar düzenlemesine konu edilmekle yüzölçümündeki azalmaya paralel olarak onun m² değerinde imar düzenlemesi sebebiyle kayba uğradığı oranda yükselmeye neden olacağının bu defa yapılan karar düzeltme incelemesi sırasında kabul edilmesi gereği karşısında varit olmadığı görülmüştür. Gerçekten, somut emsalin kadastro parseli, dava konusu taşınmazın ise imar parseli olması halinde, dava konusu taşınmazın imar düzenlemesi sebebiyle yüzölçümünde İmar Kanununun 18. maddesinin 2. fıkrasında öngörüldüğü üzere, vaki azalmanın bu azalma oranında m² fiyatına yansıtılması, karşılaştırmada nitelik farklılığının giderilmesi bakımından gereklidir. Ancak, dikkate alınması gereken bu kayba tekabül edecek oran, dava konusu taşınmazda fiilen gerçekleşen miktarda olmalıdır. Bu durum karşısında karar düzeltme isteminin bu yönden, belirtilen sınırlar içinde kabulü ile, bozma ilamının “2” numaralı bendinin kaldırılmasına, onun yerine;

«2- Bilirkişi raporlarında somut emsal olarak alınan 1674 parsel sayılı taşınmazın henüz imar düzenlemesine konu edilmediği anlaşılmaktadır. Dava konusu taşınmazın imar parseli olup emsalin bu nitelikte olmaması nedeniyle, dava konusu taşınmazın imar uygulaması sonucunda uğramış olduğu zayiatın dikkate alınmasında isabetsizlik yok ise de, bu zayiat sebebiyle meydana gelen değer artışının bilirkişi raporlarında emsalin değerine yansıtılan biçimiyle % 35 oranında değil, dava konusu taşınmazda fiilen gerçekleşen oranda olması gerekir. Dava konusu taşınmaz imar parseline dönüşürken İmar Kanununun 18. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kamu hizmetleri için ayrılan miktarı, bu konuyla ilgili belediye encümeni kararı ve ilgili belgeleri ile tapu kayıtları getirtildikten sonra saptanmalıdır. Bu nedenlerle somut emsal ile dava konusu taşınmaz arasında bu yönde bir nitelik dengesi kurulurken, dava konusu taşınmazın ancak, imar parseli haline gelmesi işleminde fiilen uğradığı alan zayiatı dikkate alınarak değer artış oranının tesbiti gerekirken, zayiat ve değer artışının henüz imar düzenlemesine konu edilip edilmeyeceği belirsiz olan emsale izafe edilip sözü edilen 18. maddede öngörülen zayiat miktarının da en yüksek oranda (% 35) kabulü ile emsalin ve dolayısı ile dava konusu taşınmazın değerinin bu yüksek oranda arttırılmış olması» şeklindeki bölümün ikinci bozma nedeni olarak bozma ilamına konulmasına, diğer bozma nedenlerine yönelik karar düzeltme istemlerinin reddine, 503.500 TL. karar düzeltme red harcının düzeltme isteyenden alınarak Hazineye gelir kaydettirilmesine, 10.9.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir