1. Anasayfa
  2. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E: 2003/5337 K: 2003/4970 T.26.5.2003


Taşınmazın öncesinin mera olduğu yazılı mera norm kararı davacının miras bırakanı  tarafından imzalanmış olup, bu beyanlar taşınmazın öncesinin mera olduğu olgusu yönünden halefiyet yolu ile mirasçısı olan davacıyı da  bağlayacağından kazandırıcı zamanaşımına dayalı davanın reddi yerindedir.

Taraflar arasındaki tespite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda; Davanın reddine ilişkin verilen hüküm davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Kadastro sırasında 10 parsel sayılı 208000 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz mera olarak sınırlandırılmıştır. İtirazı kadastro komisyonunca reddedilen Mustafa mirasçısı S. tapu ve vergi kayıtları ile kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmıştır.

Mahkemece, davanın reddine ve dava konusu parselin ilk tespit gibi tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı S. tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, taşınmazın öncesinin mera olduğu kaydına yer verilen mera norm kararının davacının miras bırakanı M. tarafından imzalanmış olmasına, bu beyanların taşınmazın öncesinin mera olduğu olgusu yönünden halefiyet yolu ile mirasçısı olan davayı bağlayacağına, yargılama aşamasında imzanın M.’ye ait olmadığının ileri sürülmemesine, mahkemece bu yönler gözetilerek yazılı olduğu üzere karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik görülmemesine ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 26.5.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir