1. Anasayfa
  2. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E: 1996/3606 K: 1996/4123 T: 23.9.1996


Kadastro mahkemesi, kadastro ile ilgili verasete ait uyuşmazlıkları da çözeceğinden, miras bırakanın nüfus aile kayıt tablosu getirtilip, mirasçıları saptandıktan sonra, miras payları hesaplanarak, adlarına tesciline karar verilmesi gerekir.

Taraflar arasındaki tesbite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm davalı S… B… tarafından süresi içinde temyiz edilmekle dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR: Kadastro sırasında 162 ada 7 ve 168 ada 1 parsel sayılı 2088.55 ve 1410.19 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar tapu kaydı ve paylaşım 133 ada 6 parsel sayılı 3640.53 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle S… B… adına tesbit edilmiştir. Askı ilan süresi içinde H… K: .. ve G… Ç… miras paylarına dayanarak dava açmışlardır. Mahkemece davanın kısmen kabulüne ve dava konusu 162 ada 7 ve 168 ada 1 parsellerin 8/48 payının H…, 2/48 payının G…, 38/48 payının S… adına, dava konusu 133 ada 6 parselin 8/40 payının H…, 2/40 payının G… ve 30/40 payının S… adına tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davalı S… B… tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, çekişmeli 133 ada 6 nolu parselin tamamının tarafların ortak miras bırakanı E: ..’den kaldığı, 168 ada 1 nolu parsel ile 162 ada 7 nolu parselin 1/16 payının M…’ye ait iken davacının babası H… B…’ye satıldığı 15/16 payının da ortak miras bırakan E: ..’den kaldığı yöntemine uygun biçimde paylaşılmadığı belirlenerek E: ..’den gelen miras paylarının adlarına tesciline karar verilmiş olduğundan aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir, REDDİNE,

Ancak, 3402 sayılı Yasanın 25. maddesi gereğince kadastro mahkemesinin kadastro ile ilgili verasetle uyuşmazlıklarını da çözümleyeceği gözönünde bulundurularak miras bırakan E: ..’nin nüfus aile kayıt tablosu getirtilip E: ..’nin mirasçıları saptandıktan sonra miras payları hesaplanarak adlarına tesciline karar verilmesi gerekirken miras bırakan E: ..’nin nüfus aile kayıt tablosu getirtilmeden ve bu konuda başka bir delil toplanmadan davacıların miras paylarının neye göre belirlendiği gerekçeli kararda gösterilmeden yazılı olduğu gibi hüküm kurulmuş olması isabetsizdir.

SONUÇ: Davalı S… B…’nin temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile açıklanan nedenlerden ötürü hükmün (BOZULMASINA) ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene geri verilmesine 23.9.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir