1. Anasayfa
  2. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E: 1996/222 K: 1996/868 T: 12.2.1996


Tapu kaydı sınırında bulunan Panayut yerleri iskanen tevzi edilmiş, tapu ve vergi kayıtları davalılara ait taşınmazın malikini sınır okuyorsa ve ayrıca sınırlardaki dere ve yolun kadim olduğu saptanıyorsa, değişir sınırlı tapu kaydı, sabit sınır haline dönüşür.

Taraflar arasındaki tesbite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine ilişkin verilen hüküm davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmekle; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR: Hükmüne uyulan Yargıtay bozma kararında özetle; komşu 6, 2, 8 sayılı taşınmazların tahdit beyannameleri ve varsa dayanağı belgeler getirtilip incelenmeli, yerinde yeniden keşif yapılarak dava konusu parseli nasıl okudukları belirlenmeli, çekişmeli parsele uygulanan tapu kaydının sabit sınırlı olup olmadığı kesinlikle saptanmalı, sonucuna göre karar verilmeli, gereğine değinilmiştir. Mahkemece, bozmaya uyulduktan sonra davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davalıların dayandığı ve kadastro sırasında 333 ada 2 nolu parsele uygulanan Mart 1314 tarih, 56 numaradan gelen kök tapu kaydı doğu, batı ve kuzey yönde Panayut ve güneyde de dereyi sınır okumaktadır. Getirtilen ve yerinde uygulanan komşu 4 nolu parsele revizyon gören ve iskanen oluşan tapu kaydı ve vergi kaydı batıda, 1 nolu parsellere uygulanan ve iskanen oluşan tapu kayıtları ile vergi kayıtları çekişmeli parseli kayıt maliki kirazları 6, 7 ve 8 numaralı parsellere uygulanan tapu kayıtları da doğuda çekişmeli parsel yönünü yol olarak okumaktadır. Dinlenen bilirkişi ve tanıklar çekişmeli parselin sınırlarında bulunan Panayut yerlerinin iskanen tevzi edildiğini sınırlardaki dere ve yolun kadim olduğunu beyan etmişlerdir. Açıklanan duruma göre tapu kaydı sınırında bulunan Panayut yerleri iskanen tevzi edildiği ve iskan sonucu oluşan tapu kayıtları ile ayrıca vergi kayıtlarının davalılara ait taşınmazın malikini sınır okudukları yol ve dere sınırında değişmediği kadim olduğunu beyan ettiklerinden davalılara ait değişir sınırlı tapu kaydı sabit sınır haline dönüşmüştür. Esasen kayıt miktar fazlası üzerinde davalılar yararına zilyetlikle mülk edinme koşulları da oluşmuş bulunduğundan Hazine davasının tümü ile reddine karar verilmesi gerekir.

SONUÇ: Davalıların temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (BOZULMASINA) ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene geri verilmesine, 12.2.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir