1. Anasayfa
  2. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E: 1995/6275 K: 1995/6194 T: 25.10.1995


Taşınmaza ait tapu kaydında, bu yerin kaçak ve yitik kişi yeri olarak gösterilmesi, o taşınmazın kaçak ve yitik kişilere ait olduğunun kesin delillerini teşkil etmez ise de, aksinin aynı kuvvete haiz belge ve delillerle kanıtlanması gerekir.

Taraflar arasındaki tesbite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda, davanın reddine ilişkin verilen hüküm davacı Hazine tarafından süresi içinde temyiz edilmekle; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR: Hükmüne uyulan Yargıtay bozma kararında özetle; yapılan araştırma, inceleme ve uygulama yetersiz olup, dayanak kayıtların kapsamlarının belirlenmesi ve çekişmeli parselin komşu kayıtlar ile ne okuduğunun saptanması gereğine değinilmiştir. Mahkemece, bozmaya uyulduktan sonra davanın reddine, parselin komisyon kararında olduğu gibi tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı Hazine tarafından temyiz edilmiştir.

Somut olayda, dayanılan kaydın aksi aynı güçteki belgelerle kanıtlanamadığı gibi Kigork yerin dağıtıldığı da ispat edilememiştir. Davalıya bırakılan dava dışı 1823 nolu parsele uygulanan tapu kaydında kuzey yönü Kigork olarak okunmaktadır. Kaçak ve yitik kişilerden Hazineye kalan yerler, 3402 sayılı Kadastro Yasasının 18 inci maddesi hükmünce süresi neye ulaşırsa ulaşsın zilyetlikle iktisap edilemezler. Dava konusu parselin dayanılan tapu kaydında kaçak ve yitik kişi yeri olarak gösterilmesi, o taşınmazın kaçak veya yitik kişilere ait olduğunun kesin delillerini teşkil etmez ise de, kayıt hilafının aynı kuvvette bir delil ile kanıtlanması gerekir. Bu cümleden olarak sözü geçen yitik veya kaçak kişiye ait yerin Hazine tarafından üçüncü kişilere veya davalıya temlik olunup olunmadığının araştırılması, yitik veya kaçak kişiden kalan yerin Hazine tarafından temlik edilmesi sonucu oluşan bir kaydın varlığı halinde, bu kaydın nizalı yeri davalı taraf olarak okuyup okumadığının araştırılması, okuyorsa o zaman davalı taraf yararına karar verilmesi gerekir. Mahkemece bu yön gözardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması isabetsizdir.

SONUÇ: Davacı Hazinenin temyiz itirazları açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 25.10.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir