1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 2005/500 K: 2005/1028 T: 22.2.2005


Gayrimenkulün bütününün kamu orta malı niteliğinde mera olduğu, toprak komisyonu’nun kararı uyarınca bu meranın davacı köye tahsis edildiği hususları mahkeme tarafından yerinde keşif yapılmak suretiyle ve uzman bilirkişi raporuyla tespit edildiğine göre davanın davacı köy bakımından kabulü gerekir.

Davacı Hazine, tapu kayıtlarına dayanarak kadastro sonucu mera olarak sınırlandırılan 1104 parsel sayılı taşınmazın Hazine adına tescili istemiyle, davacı Güzelyayla Köyü Muhtarlığı ise davalılar Ali Yılmaz ve arkadaşları aleyhine elatmanın önlenmesi istemiyle dava açmışlardır. Davalar birleştirilerek yapılan yargılama sırasında Ali Yılmaz ve arkadaşları tapu kayıtlarına, Kırmalı Köyü Muhtarlığı ise tapu kayıtlarına ve kadim kullanıma dayanarak davaya katılmışlardır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davacı Hazine ve müdahillerin tescil istemli davalarının reddine, Güzelyayla Köyü Muhtarlığı’nın davasının kabulü ile birleşen dosyadaki davalıların müdahalelerinin men’ine, müdahil Kırmalı Köyü Muhtarlığı’nın davasının kısmen kabulüyle müşterek kullanım esasına göre Güzelyayla Köyü’nün Kırmalı Köyü hissesine elatmasının önlenmesine karar verilmiş; hüküm, Güzelyayla Köyü muhtarlığı, Kırmalı Köyü Muhtarlığı, Hazine ile Ali Yılmaz ve arkadaşları vekillerince temyiz edilmiştir.

1- Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delilllerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, tutanağın kesinleşme tarihi ile Hazine ve müdahiller tarafından açılan dava tarihi arasında 10 yıllık hak düşürücü sürenin aşılmış bulunmasına, taşınmaz üzerinde Kırmalı Köyü’nün kullanma hakkının veya bu Köy adına yapılmış bir tahsisin bulunmadığının belirlenmiş olmasına göre yerinde bulunmayan Hazine, Kırmalı Köyü, müdahil Ali Yılmaz ve arkadaşları vekilinin tüm temyiz itirazlarının REDDİNE,

2- Güzelyayla Köyü’nün temyizine gelince; Davaya konu taşınmazın tamamının kamu orta malı niteliğinde mera olduğu, 17 numaralı Toprak Komisyonu’nun 17.1.1975 tarih 303 numaralı tahsis kararı gereğince bu meranın Güzelyayla Köyü’ne tahsis edildiği ve bu tahsis işleminin kesinleştiği, mahkemece mahallinde yapılan keşif, uygulama, yerel bilirkişi anlatımı, uzman bilirkişi raporuyla belirlenmiştir.

Sonuç: Bu nedenle Güzelyayla Köyü’nün davasının kabulüne, Kırmalı Köyü’nün davasının reddine, taşınmazın Güzelyayla Köyü’ne ait mera olduğunun tespitine karar verilmesi gerekirken Komisyonca yapılan tahsis kaydı ve haritası gözardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz ve Güzelyayla Köyü’nün temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, 22.2.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir