1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 1994/72 K: 1994/6140 T: 10.6.1994


Uyuşmazlık konusu parsel, değişmez sınırlı tapu kaydı kapsamında ise, kayıt kapsamı, sınırlarına değer verilerek belirlenmelidir.

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

K: Kadastro sırasında; 270 ada, 4 parsel sayılı 30521 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, tapu kaydı nedeniyle davalı adına tesbit edilmiştir. Davacı Hazine yasal süresi içinde kayıt miktar fazlasına dayanarak dava açmıştır. Yargılama sırasında müdahil satın almaya dayanarak davaya katılmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda çekişmeli parselin müdahil adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Çekişmeli parselin adına tescil kararı verilen tarafın dayanağını oluşturan değişmez sınırlı tapu kaydı kapsamında kaldığı mahallinde yapılan keşif, uygulama ve teknik bilirkişi tarafından düzenlenen rapor ile belirlenmiştir. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 20/B maddesi uyarınca mahkemece kayıt kapsamının sınırlarına değer verilerek belirlenmesi isabetlidir. Delillerin takdiri mahkemeye ait olup takdirde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

SONUÇ: Bu nedenlere ve kararın dayandığı diğer gerekçelere göre yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun hükmün (ONANMASINA), 10.6.1994 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir