1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2016/12418 K: 2020/52 T: 06.01.2020


İcra hakiminden yetki belgesi almadan doğrudan doğruya veya yetkisi olmayan icra müdürünün verdiği yetki belgesine dayanılarak dava açılması halinde dava hemen reddedilmeyip davacı tarafa icra hakiminden yetki belgesi almak üzere süre verilmelidir. İcra mahkemesinden alınan yetkiye dayalı olarak açılan davalarda kural olarak borçlu ortağın mülkiyet hakkının elbirliği mülkiyetine konu olması gerekir.

Dava, İİK’nun 121. maddesi uyarınca alınan yetki belgesine dayalı olarak alacaklı tarafından açılan ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.

Davacı vekili, davalılardan …’nın davacıya olan borcundan dolayı … 19. İcra Müdürlüğünün 2014/4246 Esas sayılı dosyası ile takip başlatıldığını, borçlunun murisi … adına kayıtlı … ili, … ilçesi, 128 ada 2 parsel ve 112 ada 45 parsel sayılı taşınmazlarda borçlunun hissesine alacak nedeniyle haciz konulduğunu ve icra mahkemesinden iş bu davayı açmak üzere yetki verildiğini belirterek dava konusu taşınmazlarda ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Bir kısım davalılar davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davaya konu taşınmazlar hakkında aynı mahkemece başka bir alacaklının davalı …’dan alacağı nedeniyle 10.02.2016 günlü 2014/952 Esas, ve 2016/110 sayılı Kararıyla ortaklığın satış suretiyle giderildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir.

Borçlunun elbirliği halinde ortak olduğu taşınmazlarda borçlu ortağın alacaklısı İcra Hakimliğinden İcra İflas Kanununun 121. maddesine göre alacağı yetki belgesine dayanarak borçlunun ortağı olduğu taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açabilir. Bunun için icra hakiminden yetki belgesi alınması zorunludur. İcra hakiminden yetki belgesi almadan doğrudan doğruya veya yetkisi olmayan icra müdürünün verdiği yetki belgesine dayanılarak dava açılması halinde dava hemen reddedilmeyip davacı tarafa icra hakiminden yetki belgesi almak üzere süre verilmelidir. İcra mahkemesinden alınan yetkiye dayalı olarak açılan davalarda kural olarak borçlu ortağın mülkiyet hakkının elbirliği mülkiyetine konu olması gerekir.

Somut olaya gelince, dava konusu taşınmazlar ile ilgili olarak … Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/952 Esas sayılı dosyasında davacı alacaklı … vekili tarafından paydaşlardan …’nın borcu için İİK’nun 121. maddesi gereğince yetki alınarak ortaklığın giderilmesinin istendiği ve 10.02.2016 günlü ve 2016/110 sayılı Karar ile davanın kabulüne; 128 ada 2 parsel ve 112 ada 45 parsel sayılı taşınmazlarda ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiği, kararın temyiz incelemesi aşamasında olduğu anlaşılmıştır.

Eldeki davada ise davacı alacaklı … vekili tarafından aynı taşınmazlara ilişkin ortaklığın giderilmesi istenmiştir. Görüldüğü üzere, bu dava ile önceki davanın konusu ve davalıları aynı ise de davacı tarafları farklıdır.

Davacının, İcra ve İflas Kanununun 121. maddesine göre icra hukuk mahkemesinden aldığı yetki belgesine dayanarak alacaklı sıfatıyla bu davayı açtığı ve … Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/952 Esas, 2016/110 Karar sayılı ortaklığın satış suretiyle giderilmesi kararını infaz ettirerek alacağına kavuşma imkanı bulunmadığı ve dava üzerindeki tarafların tasarruf yetkisi dikkate alındığında başka alacaklı tarafından aynı taşınmazlar ile ilgili açılan ortaklığın giderilmesi davası eldeki davanın alacaklısının talep hakkını bertaraf etmeyeceği ve davanın görülmesinde davacı alacaklının hukuki yararının bulunduğu görülmüştür. Bu durumda mahkemece davanın esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir