1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2015/7690 K: 2017/771 T: 07.02.2017


Satışına karar verilen taşınmaz; a)Paylı mülkiyet hükümlerine konu ise satış bedelinin paydaşların tapudaki payları oranında, b)Elbirliği mülkiyeti hükümlerine tabi olması halinde satış bedelinin mirasçılık belgesindeki paylar oranında, c)Hem paylı, hem de elbirliği mülkiyeti halinin bir arada bulunması halinde ise satış bedelinin tapudaki ve mirasçılık belgesindeki paylar nazara alınarak dağıtılmasına karar verilmesi gerekir.

Davacı vekili, … köyü, … mevkii, 975 parsel sayılı taşınmazın 1/2 payının maliki olan …’ın müvekkilinin büyükannesi olduğunu, diğer 1/2 payın ise davalıların müşterek miras bırakanı … adına tapuya kayıtlı olduğunu, davacı gayrireşit …’in annesi…’nin 2005 yılında vefat ettiğini, …’nin başka mirasçısı olmadığı için onun annesi olan ….’den gelen taşınmazdaki payının …l’e intikal ettiğini, ortaklığın aynen taksim mümkün olmazsa satış yoluyla giderilmesini, elde edilen bedelin payları nispetinde paylaştırılmasını talep etmiştir.

Davalılar tarafından cevap dilekçesi verilmemiştir. Davalı …, … ve … ilk celseye katılarak aynen taksim istediklerini, davayı kabul etmeyip satış istemediklerini beyan etmişlerdir. Mahkemece, davanın kabulü ile satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiştir. Hükmü, taraf vekilleri temyiz etmişlerdir.

Dava, ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir. Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.

Mahkemece paydaşlığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi halinde satışın nasıl yapılacağının ve satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağının hüküm sonucunda gösterilmesi gerekir.

Satışına karar verilen taşınmaz; a)Paylı mülkiyet hükümlerine konu ise satış bedelinin paydaşların tapudaki payları oranında, b)Elbirliği mülkiyeti hükümlerine tabi olması halinde satış bedelinin mirasçılık belgesindeki paylar oranında, c)Hem paylı, hem de elbirliği mülkiyeti halinin bir arada bulunması halinde ise satış bedelinin tapudaki ve mirasçılık belgesindeki paylar nazara alınarak dağıtılmasına karar verilmesi gerekir.

Somut olayda; dava konusu taşınmazın tapu kaydında davacının murisi … ve davalıların murisi…. olarak görünmesine rağmen veraset ilamında ve nüfus kayıtlarında davacının murisinin … ve davalıların murisinin … … şeklinde yazıldığı anlaşılmakla; davacıya tapu kaydındaki isimlerin nüfus kayıtlarına uygun hale getirilmesi için yetki ve süre verilmesi, tapu kayıtları ve nüfus kayıtları uyumlu hale getirildikten sonra bir karar verilmesi gerekirken bu hususun gözardı edilerek dava konusu parsellerin satışına karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

Kabule göre de, karar ve ilam harcının, yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin ve satış bedelinin tarafların tapu kaydı ve mirasçılık belgesindeki paylarına göre paylaştırılması gerekirken yalnızca tapudaki payları oranında paylaştırılması doğru görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir