1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2013/3752 K: 2013/6325 T: 29.04.2013


Paydaşlıktan çıkarma davası 6100 sayılı HMK’nın 165/1. maddesi gereğince 2010/270 Esas sayılı ortaklığın giderilmesi davası için bekletici mesele teşkil eder.

Dava, paylı mülkiyet ilişkisinin devamını çekilmez hale getirmesi nedeniyle davalının 11 parsel sayılı taşınmazın paydaşlığından çıkartılması isteğine ilişkindir.

Davalı vekili 2010/270 Esas sayılı dosyada derdest bulunan ortaklığın giderilmesi davasını engellemek amacıyla açıldığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, Anamur Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/270 Esas sayılı dosyasında dava konusu 11 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiği, bu nedenle paydaşlıktan çıkarma davasının konusuz kaldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Hükmü davacılar vekili temyiz etmiştir.

Dava Türk Medeni Kanununun 696. maddesi gereğince paydaşlıktan çıkarılma isteğine ilişkindir. Satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmesi kendiliğinden ortaklığı sona erdirmez.

Görülmekte olan dava sonunda paydaşlıktan çıkarılmaya karar verilmesi halinde davalının paydaşlığı sona ereceğinden, paydaş sayısı azalacağından ortaklığın giderilmesi davası etkilenecektir. Paydaşlıktan çıkarma davası 6100 sayılı HMK’nın 165/1. maddesi gereğince 2010/270 Esas sayılı ortaklığın giderilmesi davası için bekletici mesele teşkil eder. Bu nedenle davanın esastan sonuçlandırılması gerekirken konusuz kaldığından söz edilerek reddi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde yatırana iadesine 29.04.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir