1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2004/6830 K: 2004/424 T: 22.1.2004


Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler başkası adına tescil edilemez. Dava konusu yer, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulanan yerlerden olduğundan bu kısmın sadece tapusunun iptaline karar vermek gerekir.

Davacı Hazine vekili, kadastro tespiti sırasında davalı adına yazılan 1180 parselin öncesinin mera olduğunu tapusunun iptali ile mera olarak sınırlandırılmasını, diğer 1120 parselinde 325 metrekarelik kısmının öncesinin dere yatağı olduğunu belirterek tapusunun iptali ile tescilini istemiştir.

Mahkeme, 1180 parselin iptali ile mera olarak sınırlandırılmasını ve 1120 parselinde 215 metrekarelik kısmının tapu kaydının iptali ile son parsel numarası verilerek davacı adına tesciline karar vermiştir.

Hükmü hem davacı vekili, hem de davalı vekili temyize getirmiştir. Yapılan yargılama, toplanan delillere göre taraf vekillerinin aşağıda yazılı hususlar dışındaki temyiz itirazının reddi gerekmiştir.

1- Mahkemece yapılan yargılama sonunda dava konusu 1120 parselin fen bilirkişinin raporunda B harfi ile gösterdiği 215 metrekarelik kısmın dere yatağı olduğu tespit edilmiş olup Medeni Kanunu 715. maddesinde yazılı devletin hüküm ve tasarrufu altında bulanan yerlerden olduğundan bu kısmın sadece tapusunun iptaline karar vermek gerekir iken tesciline de karar verilmesi doğru değildir.

2- Davacı vekili lehine takdir olunan vekalet ücreti de 10.5.2001 tarih ve 24398 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4667 sayılı Avukatlık Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanunun 81/son maddesi uyarınca, hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi esas alınarak 200.000.000 TL olması gerekir. Diğer taraftan davacı 1180 parselin tamamı ve 1120 parselinde bir kısmı hakkında dava açmış ve hüküm de bu istem doğrultusunda verilmiş olduğundan davalı lehine vekalet ücreti takdiri de doğru görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir