1. Anasayfa
  2. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E: 2012/13190 K: 2012/15523 T: 20.12.2012


Taraflar arasında mülkiyet ihtilafı bulunmayıp, davadaki istek kamusal tasarruftan kaynaklanan sicil kaydının düzeltilmesine ilişkin bulunduğundan hüküm altına alınması gerekli karar ilam harcı ile avukatlık ücretinin maktu olması gerekirken nispi olarak tayin edilmiş olması doğru olmadığı

Dava, imar işleminin iptali sebebiyle kadastral mülkiyet durumunun ihyası, mümkün olmadığı takdirde bedel isteğine ilişkin olup, mahkemece, hükmüne uyulan bozma ilamı doğrultusunda işlem yapılarak, sicil kayıtlarının illetini teşkil eden idari işlemin idari yargı yerinde iptal edilerek kayıtların dayanaksız hale geldiği ve sicil kaydının yolsuz tescil durumuna düştüğü belirlenmek ve benimsenmek suretiyle yazılı olduğu üzere karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur. Davalı … vekilinin bu yöne değinen temyiz itirazları yerinde değildir. Reddine.

Ancak, taraflar arasında mülkiyet ihtilafı bulunmayıp, davadaki istek kamusal tasarruftan kaynaklanan sicil kaydının düzeltilmesine ilişkin bulunduğundan hüküm altına alınması gerekli karar ilam harcı ile avukatlık ücretinin maktu olması gerekirken nispi olarak tayin edilmiş olması doğru olmadığı gibi, çekişmeye konu imar uygulamalarının önce … Belediyesi daha sonra da … Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildiği ve her iki uygulamanın da idari yargı yerinde iptal edildiği, yargılama sırasında dava konusu taşınmazın bulunduğu alanın yeni kurulan … Belediyesi sınırları içerisine alındığı ve halefiyet ilkesi gereği … Belediyesi’nin işleminden … Belediyesi’nin sorumlu olduğu gözetilerek yargılama giderleri ile bu giderlerden sayılan avukatlık ücretinden … Büyükşehir Belediyesi ile … Belediyesi’nin birlikte sorumlu tutulmaları gerekirken yalnızca … Büyükşehir Belediyesinin sorumlu tutulmuş olması da doğru değildir.

Ne var ki; anılan bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hükmün 2. maddesinin 4. fıkrasındaki ” Harcı peşin alındığından yeniden alınmasına yerolmadığına ” ibaresinin hüküm fıkrasından çıkartılarak, yerine; ” Alınması gereken 21,15.-TL maktu karar ilam harcının peşin alınan harçtan mahsubu ile bakiye kısmının karar kesinleştiğinde talep halinde ilgilisine iadesine ” ibaresinin,

Hükmün 2. maddesinin 5. fıkrasındaki ” Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereği hesap edilen 1.158.-TL vekalet ücretinin davalı … Başkanlığından alınarak davacıya verilmesine ” ibaresinin hüküm fıkrasından çıkartılarak yerine; ” Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 1.200.-TL maktu vekalet ücretinin davalı … ile dahili davalı … Başkanlığından alınarak davacıya verilmesine ” ibaresinin, yine hükmün 2. maddesinin 6. fıkrasındaki ” Davacı tarafından yapılan 51.-TL davetiye, 22,50.-TL müzekkere, 312,62.-TL keşif ve bilirkişi ücreti, 13,37.-TL keşif vasıta gideri, 80.-TL temyiz posta giderinden ibaret toplam 479,49.-TL yargılama giderinin davalı … Başkanlığından alınarak davacıya verilmesine ” ibaresinin hüküm fıkrasından çıkartılarak, yerine ” Davacı tarafından yapılan 51.-TL davetiye, 22,50.-TL müzekkere, 312,62.-TL keşif ve bilirkişi ücreti, 13,37.-TL keşif vasıta gideri, 80.-TL temyiz posta giderinden ibaret toplam 479,49.-TL yargılama giderinin davalı … ile dahili davalı … Başkanlığından alınarak davacıya verilmesine ” ibaresinin eklenmesine, hükmün bu şekliyle düzeltilmesine, 6100 sayılı H.M.K.’nın geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nın 436/2. (6100 sayılı HMK’nun 370/2. md.) maddesi uyarınca kararın DÜZELTİLEREK ONANMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 20.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir