1. Anasayfa
  2. Danıştay İDDK Kararları

Danıştay İDDK E: 2004/79, K:2005/175


Dava, 6.7.2002 günlü, 13/91 sayılı belediye meclisi kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Eskişehir revizyon nazım imar planının iptali istemiyle açılmıştır. Eskişehir İdare Mahkemesinin 21.11.2002 günlü, E:2002/1847, K:2002/1698 sayılı kararıyla; davacı oda ile dava konusu imar planı değişikliği arasında doğrudan bir menfaat ilişkisi bulunmadığından odanın dava açma ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı Kanunun 15/1-b maddesi uyarınca davanın reddine karar verilmiştir.

Bu karar temyiz incelemesi sonucu, Danıştay Altıncı Dairesinin 27.5.2003 günlü, E:2003/172, K:2003/3316 sayılı kararıyla; Eskişehir İlindeki Baksan sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Keresteciler Sitesinin bir bölümünün Kentsel Servis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu uyarınca kurulan ve 17.8.1998 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca statüsü onaylanan Eskişehir İlindeki marangoz ve mobilyacı esnaf ve sanatkarın oluşturduğu Eskişehir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası arasında menfaat ilişkisinin bulunduğu, bu durumda, imar planı değişikliğinin iptali istemiyle açılan davada işin esasının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuş ise de; Eskişehir İdare Mahkemesi bozma kararına uymayarak 16.10.2003 günlü, E:2003/1159, K:2003/1397 sayılı kararıyla, davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin ilk kararında ısrar etmiştir.

Davacı, bu ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir. Danıştay Altıncı Dairesinin 27.5.2003 günlü, E:2003/172, K:2003/3316 sayılı kararında belirtildiği gibi, davacı oda üyelerinin faaliyet gösterdiği Keresteciler Sitesinin bir bölümünü Kentsel Servis Alanına dönüştüren imar planı değişikliğinin iptalini istemekte, davacı Eskişehir Marangozlar ve Mobilyacılar Odasının dava açma ehliyeti bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile temyize konu Eskişehir İdare Mahkemesinin 16.10.2003 günlü, E:2003/1159, K:2003/1397 sayılı ısrar kararının Danıştay Altıncı Dairesi kararı doğrultusunda BOZULMASINA, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, 31.3.2005 günü oybirliği ile karar verildi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir