1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2008/3984 K: 2010/3389


Turizm merkezi ilan edilen alanda plan yapma yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçeceği ancak daha önce yetkili makamca yapılan imar planlarının kendiliğinden hükümsüz kalmayacağı hakkında.

İstemin Özeti: Antalya 2. İdare Mahkemesinin 31.10.2007 günlü, E: 2006/1293, K: 2007/1576 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Hayati Ölmez’in Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Mehmet Ali Samur’un Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Antalya İli, Merkez Çakırlar Köyü, … ada, … parsel sayılı taşınmazı kapsayan alana ilişkin 1/25.000 ölçekli nazım imar planının kabulüne yönelik Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.6.2005 günlü, 464 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, dava konusu taşınmazın bulunduğu alanının 19.4.2007 günlü ve 2007/12050 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Turizm Merkezi” olarak ilan edilmiş olması nedeniyle bu tarihten itibaren davalı Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın bu alanda plan yapma yetkisinin son bulduğu, 2634 sayılı Yasa’nın 7.maddesi uyarınca, bu alandaki her ölçekteki planları yapmaya, yaptırmaya, re’sen onaylamaya ve tadil etmeye Kütür ve Turizm Bakanlığı’nın yetkili olduğu, bu karar uyarınca Turizm Merkezi ilan edilen alanda turizm merkezi sınırları içinde belirlenen amaçlar doğrultusunda bu amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak üzere taşınmazların kullanımına yönelik fonksiyonları belirleyen ve taşınmazların turizm merkezi sınırları içinde kullanımına yönelik düzenlemeleri kapsayan her ölçekteki imar planlarının Kültür ve Turizm Bakanlığınca yeniden yapılması gerekeceğinden, dava konusu 1/25.000 ölçekli planın davacı taşınmazı açısından getirdiği plan kararlarının uygulama imkanı kalmadığı, bir başka deyişle hükümsüz kaldığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. maddesinde “Bakanlık; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları yapmaya, yaptırmaya, resen onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir.” kuralı yer almıştır.

İdari işlemlerin tesis edildikleri tarih itibariyle hukuki denetimleri yapılacağı gibi geriye dönük olarak hukuki sonuç da doğurmayacakları idare hukukunun temel ilkelerindendir.

Dosyanın incelenmesinden, dava konusu 1/25.000 ölçekli nazım imar planının Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.6.2005 günlü kararıyla kabul edildiği, bu dönemde dava konusu taşınmazın bulunduğu alanın turizm merkezi alanı olarak ilan edilmediği, alanın , 19.4.2007 günlü ve 2007/12050 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile turizm merkezi olarak ilan edildiği ve alanda planlama yetkisinin bu tarihten itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçtiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, işlemin tesis edildiği tarihte yetkili olan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından yapılan imar planına ilişkin alanın, daha sonra 19.4.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile turizm merkezi ilan edilmesiyle, planın uygulanma imkanı kalmadığından behsedilmeyeceğinden yetkili makam tarafından yapılan imar planının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olup olmadığı hususları değerlendirilerek yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, Antalya 2. İdare Mahkemesinin 31.10.2007 günlü, E: 2006/1293, K: 2007/1576 sayılı kararının bozulmasina, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 6.4.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir