1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/1982, K: 2007/5267


3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılan parselasyon işlemlerinin tapuda kayıtlı taşınmazlarla ilgili olması ve tapu maliklerini ilgilendirmesi nedeniyle, ancak mülkiyet sahibi olanların dava açabileceği, tapu ile ilişkisi olmayanların, parselasyon işlemini dava konusu edemeyecekleri hakkında.

Dava,…, … İlçesi, … Köyü,… Mahallesi, 68 ada, 1 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 3194 sayılı Kanun’un 18. maddesi uyarınca yapılan imar uygulamasının kabulüne ilişkin 27.8.1996 günlü, 531 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, Danıştay Altıncı Daire’nin 23.01.2004 günlü, E:2002/3687, K:2004/387 sayılı bozma kararına uyularak, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, davacının maliki olduğu taşınmazı kapsayan alanda yapılan imar uygulamasında mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılan parselasyon işlemlerinin tapuda kayıtlı taşınmazlarla ilgili olması ve tapu maliklerini ilgilendirmesi nedeniyle ancak mülkiyet sahibi olanların dava açabileceği, tapu ile ilişkisi olmayanların parselasyon işlemini dava konusu edemeyecekleri sonucuna varılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte, 68 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetinin davalı belediyeye ait olduğunun belirtildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, İdare Mahkemesince, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte söz konusu taşınmazın mülkiyetinin kime ait olduğu hususu açıklığa kavuşturulduktan sonra ulaşılacak sonuca göre yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir