1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/653 K: 2006/788 T: 28/02/2006


Kamulaştırma yapılabilmesi için kamulaştırılacak alanda imar planının yapılmış olması zorunlu olmayıp, belediyelerin kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek için kamulaştırma kanunun’da belirtilen usullere uygun olarak her zaman kamulaştırma yapılabilecekleri

İstemin Özeti: Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2.7.2003 günlü, E:2002/631, K:2003/1116 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Savcısı Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Antalya, Manavgat, Gündoğdu Beldesi, ? sayılı parselde yer alan taşınmazın 57,48 m2 lik kısmının kamulaştırılmasına ilişkin 4.7.2000 günlü, 2000/44 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dava konusu kamulaştırma işleminin belediye sınırları içinde bulunan yolların genişletilmesi amacıyla tesis edildiği, uyuşmazlık konusu taşınmazın plansız alanda kaldığı, imar planı bulunmayan bir alanda yol genişletilmesi amacıyla kamulaştırma yapılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3.maddesinin 1.fıkrasında, “İdareler, kanunlarla yapmakla yükümlü bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak haklarını, bedellerini nakden ve peşin olarak veya aşağıda belirtilen hallerde eşit taksitlerle ödemek suretiyle kamulaştırma yapabilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanun’un 5.maddesinde belediye yararına kamulaştırmalarda belediye encümeninin kamu yararı kararı verecek merci olduğu, 6.maddesinde de belediye encümenlerince alınacak kamu yararı kararlarının; ilçelerde kaymakamın, il merkezlerinde ise valinin onayı ile tamamlanacağı kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, belediye sınırları içerisinde bulunan ancak plansız alanda kalan davacılara ait taşınmazın 57,48 m2 lik kısmının yol genişletilmesi amacıyla kamulaştırılmasına karar verildiği, belediye encümeni tarafından alınan kamu yararı kararının 4.7.2000 tarihinde kaymakamca onandığı anlaşılmaktadır.

Kamulaştırma yapılabilmesi için kamulaştırılacak alanda imar planının yapılmış olması zorunlu olmayıp, belediyeler, kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek için Kamulaştırma Kanunu’nda belirtilen usullere uygun olarak her zaman kamulaştırma yapabilirler.

Dava konusu olayda anılan Yasada belirtilen usullere uygun olarak kamu yararı kararı alındığı ve kaymakamlıkça onaylandığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, İdare Mahkemesince, belirtilen hususlar dikkate alınmadan dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Antalya 2.idare Mahkemesinin 2.7.2003 günlü, E:2002/631, K:2003/1116 sayılı kararının BOZULMASINA, 16,09 YTL. karar harcı ile, fazladan yatırılan 11,97 YTL. harcın temyiz isteminde bulunana iadesine dosyasının adı geçen mahkemeye gönderilmesine 28.2.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.